کمیته اعلامیه

به منظور آگاهی دهی در باره حقوق بشر و گفتگو در باره اجرای اصول حقوق بشر در افغانستان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با همکاری سازمان های عضور، دبیر خانه و همچنین مشاورین کمیته ای را برای نگارش اعلامیه ها تشکیل داده است. این کمیته از طریق اعلامیه ها و پیام ها در باره ی موضوعات مهم روز حقوق بشر ابراز نظر می کند. این اعلامیه ها و پیام ها در بین رسانه های ملی و بین المللی، مقام های افغانستان و سازمان های ملی و بین المللی توزیع می شود.