دشبکی اصلی غړي

حسن علی فیض

تحقیقاتو رئیس

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

سید حسین انوش

اجرائیه رئیس

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

حضرت خان هوشمند

د اداری او مالي مسئول

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

تمویل کونکي

د فعالیتونو لنډیز

پیغام پریږدئ