گرامیداشت از دومینِ سالروزِ فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در صفحاتِ شــــــمالِ کشـــــور

سروش کاظمی،
هم آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در صفحاتِ شمال

برای گرامیداشت از دومین سالروزِ فعالیتهای مرکزِ هم آهنگیِ شمالِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، محفلی با اشتراکِ رییسِ ساحه ییِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، نمایندگانِ نهادهای فعالِ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشری، روشنفکران، نمایندگانِ رسانه ها و دانشجویانِ ولایتِ بلخ، برگزار گردید.

در آغاز، سروشِ کاظمی، هم آهنگ کننده شبکه جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در شمالِ کشور، ضمنِ سپاسگزاری از حضورِ گرمِ اشتراک کنندگان، گفت: «دو سال پیش، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نخستین دفتر ساحه ییِ خویش را در شهرِ باستانیِ مزارِ شریف، با راه اندازیِ گفتمانِ حقوقِ بشر، ایجاد کرد.

از آن روز به اینسو، شبکه با راه اندازیِ برنامه های آموزشی، گفتمانها و هم آهنگی میانِ نهادهای جامعۀ مدنیِ که در راستای تعمیمِ حقوقِ بشر فعالیت دارند، چهرۀ کارای خود را متبارز ساخت.

در این مدت، دفترِ شمالِ شبکه توانست برنامه های متعددی را در ۹ ولایتِ شمال و شمالشرقِ کشور راه اندازی نماید.

هرچند داشته های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، نمی تواند نیازمندی گستردۀ نهادهای مدنی در صفحاتِ شمالِ کشور را کفایت کند، ولی با آنهم شبکه توانست، زمینه های گفتمانهای سازنده یی را برای نهادهای جامعۀ مدنی در زونِ شمال فراهم سازد. راه اندازیِ کنفرانسهای حقوقِ بشر و جامعۀ مدنی در عرصه های حقوقِ مدنی و سیاسی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از نمونه های ارزشمندِ برنامه های دفترِ شمالِ شبکه می تواند به حساب آید.

از سوی دیگر، دفترِ شمالِ شبکه، برای تأثیرگذاریهای لازم بر نهادهای دولتی و جامعۀ بین المللی، گامهای مهمی را برداشته است. در این زمینه می توان از راه اندازیِ سمپوزیمِ «گفتمانِ ملی» نام برد، که با استقبالِ گستردۀ مسؤولینِ نهادهای حکومتی، شورای ولایتی، نهادهای جامعۀ مدنی، رسانه ها، دانشجویان و روشنفکرانِ ولایتِ بلخ رو به رو شد.

در این راستا، می توان از راه اندازیِ برنامۀ ویژه، پیرامونِ وضعیتِ بیجاشدگانِ نواحیِ البرزِ ولایتِ بلخ و پخشِ اعلامیه یی در این مورد نیز نام برد، که از سوی رسانه های معتبرِ ملی و بین المللی، بازتابِ گسترده یافت و از تأثیراتِ مهم و قابلِ ملاحظه یی بهره مند بود.

همچنان، مرکزِ هم آهنگیِ شمالِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، تاکنون، برنامه های آموزشیِ با کیفیت و زیادی را، برای نهادهای همکار و فعالینِ حقوقِ بشر و جامعۀ مدنیِ صفحاتِ شمال و شمالشرقِ کشور، راه اندازی کرده است. در این راستا می توان از مکتبِ آموزشیِ حقوقِ بشر، سیمینارها و کارگاههای آموزشیِ متعدد در زمینۀ حقوقِ بشر، نام برد.

در پیوند با ایجادِ فضای گفتمانِ حقوقِ بشر، دفترِ شبکه توانست برنامه های متواتری را زیرِ نامِ «گفتمانهای جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر»، طیِ جلسه های مختلفی راه اندازی نموده و زمینۀ مباحثاتِ گرمی را پیرامونِ کمبودیها جامعۀ مدنی و تخطیهای حقوقِ بشری در شمالِ کشور، مهیا سازد.

جای یادهانی است، که باید در راه اندازیِ این مباحثات و گفتمانها، از نقشِ استادانِ گرانقدر، نماینده های کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، دانشجویان، نمایندگانِ رسانه ها، نهادهای مدنی و شخصیتهای مستقل و روشنفکر در ولایت بلخ و صفحاتِ شمال، ابرازِ امتنان و قدردانی نماییم و خرسندیم که امروز نهادهای جامعۀ مدنیِ ولایاتی چون بلخ، سمنگان، فاریاب، جوزجان و سرپل با نهادهای جامعۀ مدنیِ بغلان، تخار، کندز و بدخشان، روابط و پیوندِ نزدیکی دارند».

سپس، آقای سهراب سامانیان، مدیرِ مسؤولِ ماهنامۀ «پدیدار»، به ایرادِ سخن پرداخت و در بخشی از سخنانش، از نقشِ مرکزِ هم آهنگیِ شمالِ شبکه، در حمایت از نهادهای جوان، قدردانی کرد. وی، مرکزِ هم آهنگیِ شمال را، به عنوانِ مرکزِ تجمع و گفتگوی جوانانِ ارزنده و پویا خواند و نقشِ فعال و سازندۀ این نهاد را در ایجادِ ارتباط بینِ جوانان در بلخ و دیگر ولایاتِ صفحاتِ شمال و شمالشرق، ستود.

بعداً، آقای رجب ابراهیمی، یکی از فعالانِ اجتماعیِ ولایتِ بلخ، از نشریاتِ شبکه، به ویژه از «دستنامۀ گفتمانِ حقِ زن در افغانستان»، یاد کرد و گفت: «آثاری که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، چاپ و نشر گردیده اند، هر کدام، منبعِ بسیار مفید و جالبی برای فهمیدن حقوقِ بشر می باشند؛ به ویژه «دستنامۀ گفتمانِ حقِ زن در افغانستان»، که به نظرِ من، یکی از آثارِ ماندگارِ حقوقِ بشری است.»

همچنان، آقای عظیم عظیمی، عضوِ هیئتِ مدیرۀ نهادِ افغانستانِ بهتر، از شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به عنوانِ نهادِ متعهد به ارزشهای شهروندی و حقوقِ بشری یاد کرد و افزود: «شبکه، با تعهد به ارزشهای حقوقِ بشر و با داشتنِ مواضع، پیشنهادها و طرحهای مشخص، به اثبات رسانیده است، که می تواند نقشِ پیشتاز و پویایی را برای رسیدن به جامعۀ استوار بر دموکراسی و حاکمیتِ قانون، بازی کند.»

محفل، با اعلامِ حمایتِ دفترِ ساحه ییِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، نهادهای جامعۀ مدنی، رسانه ها، روشنفکران و دانشجویانِ ولایت بلخ، از تداوم و گسترشِ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در صفحاتِ شمال، به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید