گزارشِ مختصری از کارگاه سه روزۀ «رسانه ها و حقوق بشر»

گزارشگر: گل بشره احمدزی

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به تأریخ ۷ ، ۸ و ۹ اگست ۲۰۱۰، برنامۀ آموزشی سه روزه یی را با حمایتِ مالی کمیسیون مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، زیرِ نامِ «رسانه ها و حقوق بشر»، برای نماینده گانِ سی رسانۀ ملی، دایر کرد.Report09-20-1
این کارگاه، که در سالونِ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر راه اندازی شده بود، با سخنانِ وزیر احمدِ خرمی، مسؤول ارتباطات داخلی شبکه، آغاز شد. آقای خرمی، علاوه بر معرفی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از ارتباطاتِ نیکِ شبکه و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، سخن گفت و بر ضرورتِ استمرارِ همکاری میانِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و رسانه های کشور تأکید کرد.
سپس، آقای خرمی، اجندا و دستورِ کارِ این برنامۀ سه روزه را مطرح کرد و رشتۀ سخن را به آقای صدیق الله توحیدی، رییسِ دیده بانِ رسانه های افغانستان، که پیشبرندۀ نخستین بخشِ برنامه بود، سپرد.
دیده بانِ رسانه های افغانستان، از بخشهای کلیدی مؤسسۀ نی، که مرکزِ حمایتِ رسانه های افغانستان است و عضویتِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را نیز دارا میباشد، شمرده میشود.Report09-20-2
آقای توحیدی، بحثهای جالبی را پیرامونِ «تأریخِ رسانه های افغانستان»، «شناسایی قانون رسانه های همگانی کشور»، «استفادۀ مسؤولانه از آزادی بیان» و «چیستی دسترسی به اطلاعات»، مطرح کرد، که با پرسشهای زیادِ اشتراک کننده گان مواجه شد و پاسخهای کارشناسانه یی پیرامون پرسشهای مذکور، ارایه کرد.
پیشبرندۀ بخشِ دومِ روزِ نخستِ این برنامه، آقای سید احمدِ مهران، از آموزگارانِ ارشدِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر بود، که موضوعاتِ مفیدی را در موردِ «ارتباطِ محیطِ زیست با حقوقِ بشر»، «انواعِ محیطِ زیست»، «عواملِ آلوده کنندۀ محیطِ زیست» و «نقشِ رسانه ها در حفاظت از محیطِ زیست»، برای اشتراک کننده گان پیشکش کرد.
در روزِ دومِ کارگاه، آقای سنجرِ سهیل، خبرنگارِ موفق و صاحب امتیازِ روزنامۀ وزین و معروفِ «۸ صبح» بود، که کُدهای اخلاقی خبرنگاری را به بحث گرفت. آقای سهیل، در ابتدا، نظریاتِ اشتراک کننده گان را در موردِ کُدهای اخلاقی خبرنگاری، یادداشت کرد و سپس به بحث پیرامونِ دیدگاههای مذکور پرداخت. وی، در بخشی از سخنان خویش گفت: از آنجایی که درکِ اصول اخلاقی خبرنگاری، از نیازهای عمدۀ خبرنگاران به شمار میرود، در سالِ ۱۹۸۳ میلادی، در پاریس، اصولِ بین المللی اخلاقِ حرفه یی در خبرنگاری، تصویب و به عنوان آبشخورِ فکری اصول اخلاقی برای خبرنگاران شناخته شد.Report09-20-3
همچنان گفته شد، که کشورِ ما نیز برای خبرنگاران و رسانه ها، اصولی را مطابقِ معیارهای بین المللی حرفۀ خبرنگاری تهیه کرده و مسایلِ ویژۀ فرهنگِ خودی و باورهای جامعۀ افغانی را نیز در آن جا داده است. این اصول، رهنمای برخورد خبرنگاران با افراد و رویدادهاست، که متأسفانه تا کنون ضمانت اجرایی لازم را نیافته است و تنها وجدان و تعهد خبرنگار، او را ملزم به اجرای آن میکند. اصولِ مذکور، شاملِ مواردی چون: پرهیز از هر نوع تبعیض، احترام به کرامتِ انسانی، رعایتِ بیطرفی، حفظِ منافعِ ملی، عدمِ افشای اسرارِ خصوصی افراد، اجتناب از سرقتِ ادبی، اجتناب از گرفتنِ رشوه و دیگر مواردِ مندرج در این اصولنامه میباشد.
در روزِ سومِ کارگاه، محورِ بحثها بر موضوعِ «اطلاعات» مختص شده بود، که پیشبردِ این بخش را آقای حسین سرامد، از آموزگارانِ ارشدِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، بر عهده داشت.Report09-20-4
آقای سرامد، بحثهای جالب و آموزنده یی را با عنوانهای زیر، مطرح کرد: «اطلاعات به مثابۀ قدرت/ کنترلِ اجتماعی قدرت»، «نقش و اهمیتِ اطلاعات در زندگی اجتماعی و وضعیت و موقعیتِ سیاسی مردم»، «نقشِ اطلاعات در نهادینه ساختنِ دموکراسی و انسانی ساختنِ سیاست»، «موانع و چالشهای حقِ دسترسی به اطلاعات در افغانستان» و «سوء استفاده از اطلاعات».
اشتراک کننده گان، با ابرازِ علاقمندی خاص، در بخشهای مختلفِ مباحثِ یاد شده و کارهای گروهی که در زمینه راه اندازی شده بود، سهم فعال گرفتند.
«آزادی بیان»، عنوانِ آخرین بحثِ این برنامه بود، که از طرفِ استاد ذکی، یکی از آموزگارانِ موفقِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، تشریح گردید، که مباحثاتِ ارزشمندِ اشتراک کننده گان را نیز به همراه داشت.
در فرجام، به اشتراک کننده گان وعده سپرده شد، که حول موضوعِات این کارگاه، برنامه های بعدی نیز راه اندازی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید