گزارش افتتاح مرکز هماهنگی زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان

به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۸۸خورشیدی، برابر با ۱۵ سپتمبر ۲۰۰۹ میلادی، دفتر زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، با اشتراک سخنگوی مقام ولایت بامیان، اعضای شورای ولایتی، مسؤول حقوق بشر یوناما در ولایت بامیان، سرپرست دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، رؤسای سایر ارگانهای دولتی، اساتید دانشگاه بامیان، مسؤولین و نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی، خبرنگاران و جمع کثیری از دانشجویان افتتاح گردید.

Report09-23مراسم، با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید. سپس، آقای محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دربارۀ ستراتیژی، ساختار و فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، معلومات مفصل ارایه کرد و در اخیر، آقای اسماعیل ذکی را به عنوان هماهنگ کنندۀ زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان و آقای اکبر دانش را به حیث مسؤول مالی و اداری زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، معرفی کرد.

سپس آقای عبدالرحمن احمدی، سخنگوی مقام ولایت بامیان، افتتاح دفتر ساحه یی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان را برای مردم، نمایندگان جامعۀ مدنی، روشنفکران و کسانی که برای تحقق حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون تلاش مینمایند، تبریک و تهنیت عرض نمود.

سخنران دیگر این محفل، خانم الیزابت، رییس حقوق بشر دفتر یوناما در ولایت بامیان بود، که ضمن اظهار قدردانی از افتتاح دفتر شبکه در بامیان، گفت: من به نمایندگی از دفتر یوناما، به ویژه به حیث مسؤول بخش حقوق بشر آن دفتر، همکاریهای کامل خویش را با دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر اعلان مینمایم. این نهادی است که واقعا کارایی داشته و همواره، در راستای حقوق بشری، حاکمیت قانون و اساسات دموکراسی، تلاش میکند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر نهادی است که مفهوم حکومتداری خوب و قانونمداری را برای فرد ـ فرد ملت افغانستان معرفی مینماید.

خانم الیزابت اضافه کرد: اصلی ترین هدف این شبکه در حقیقت حمایت و انکشاف حقوق بشر و تقویت هرچه بیشتر نهادهای جامعۀ مدنی میباشد و از اینجا میخواهم با تأکید بگویم که این اصل از اساساتی است که ملل متحد و یوناما نیز سرسختانه در این راستا تلاش مینماید.

از سخنان دیگر این محفل، آقای فایق، سرپرست موقت دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، بود که در بخشی از سخنان شان گفتند: ما هم اکنون بعد از سه دهه جنگ، به سوی یک جامعۀ مدنی، در حرکت استیم و میخواهیم یک جامعه و نظام سیاسی داشته باشیم که بر اصل دموکراسی و زندگی مدنی مبتنی باشد. به یقین، این امر، بدون یک حرکت مدنی و داشتن نهادهای مدنی، نا ممکن است. اساساً ساختن یک جامعۀ مبتنی بر دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به قانون در یک جامعه، به خودی خود به دست نمی آید. این، زمانی ممکن و متصور است که ما دارای نهادهای قوی جامعۀ مدنی باشیم. امروز در بامیان، الحمدالله، شاهد استیم که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، دفتر ساحه یی خود را در بامیان، افتتاح مینماید و این را به فال نیک میگیریم.

سخنران دیگر این محفل، آقای محسنی، عضو شورای ولایتی بامیان، بود. موصوف گفت: در قدم نخست باید بگویم، از اقدام مبنی بر ایجاد دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، که یکی از ضروریات جامعۀ ما در این شرایط است، اظهار تشکر و قدردانی مینمایم و برای مردم بامیان تبریک عرض میکنم.

ایشان، در قسمتی از سخنانشان، گفتند: نهادهای جامعۀ مدنی، از ضروریات یک جامعه است، چرا که تمام مردم از سواد و آگاهی کافی برخوردار نیستند که حقوق خویش را بشناسند و از آن آگاهی داشته باشند، پس ضرورت است که جامعۀ مدنی، مردم را آگاه سازد.

وقتی حکومتها به وظیفۀ خود عمل میکنند که جامعۀ مدنی فعال وجود داشته باشد؛ در غیر آن به سوی دکتاتوری و استبداد میروند.

در اخیر، آقای فایز، یک تن از استادان دانشگاه بامیان، به ایراد سخن پرداخت و گفت: وظیفۀ اصلی و اساسی جامعۀ مدنی، ایجاد خط واصل بین حکومت و بین مردم است. من افتتاح دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان را یک گام نیک میدانم و امیدوارم به عنوان یک چتر قوی، برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای جامعۀ مدنی فعالیت نماید.

محفل، با دعاییۀ آقای واعظی، رییس شورای علمای بامیان خاتمه یافت و پس از آن، با قطع نوار توسط مقامات اشتراک کننده، رسماً افتتاح گردید. سپس، آقای نظری، به پرسشهای نمایندگان رادیو بامیان، رادیو آزادی، رادیو صدای آلمان، خبرنگار پژواک و آیساف پاسخ ارایه کرد.

محفل با صرف افطار خاتمه یافت.

دیدگاهتان را بنویسید