گزارش سال ۲۰۱۴ شبکه نهادهای آسیایی در مورد فعالیت و مؤثریت نهادهای ملی حقوق بشر

گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر را در مورد فعالیت و مؤثریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با کلیک روی لینک زیر بخوانید. از صفحه ۷۶ الی ۸۸ فصلی در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.

۲۰۱۴ ANNI Report

on

the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia

دیدگاهتان را بنویسید