گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در مورد رتبه بندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به کمیته فرعی آی سی سی

در مورد رتبه بندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توسط کمیته فرعی آی سی سی، را لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید.

International Coordinating Committee Sub–‐Committee on
Accreditation (ICC-SCA) – Afghanistan Independent Human
Rights Commission (AIHRC)
Stakeholders’ Submission

دیدگاهتان را بنویسید