گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی، پیرامون نامۀ تحلیلی سرگشادۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، عنوانی رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان

گزارشگر: فروزان آرزو

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به تأریخ ۱۹ قوس ۱۳۸۸ خورشیدی، برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی، کنفرانس مطبوعاتی را به مناسبت دهم دسامبر، شصست و یکمین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و به منظور نشر فراگیر نامۀ پژوهشی سرگشاده، عنوانی رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با اشتراک گستردۀ رسانه ها، نمایندگان نهادهای بین المللی، نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر، در شهر کابل راه اندازی کرد.

Report12-15این کنفرانس، به ساعت ۹ صبح، با سخنان محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، رسماً آغاز گردید. آقای نظری، نخست روز جهانی حقوق بشر را برای تمامی اشتراک کنندگان و فعالین و هواداران حقوق بشر تبریک و تهنیت گفت و از حضور رسانه ها و نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر، اظهار سپاسگزاری کرد و هدف از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را، نشر و توسعۀ دیدگاههای جامعۀ مدنی، از طریق رسانه ها به دولت و شهروندان افغانستان خواند. همچنان، آقای نظری، پیرامون نحوۀ تهیۀ این نامۀ پژوهشی و تحلیلی، معلومات مختصری ارایه کرد.

سپس، باری سلام، رییس رادیو صبح بخیر افغانستان و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این نامۀ سرگشاده را به خوانش گرفت.

در اخیر، آقایان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، احمد جاوید شکیب، رییس بنیاد صلح و عدالت و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکه، انجنیر یونس اختر، رییس مؤسسۀ ارتباط و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکه و باری سلام، رییس رادیو صبح بخیر افغانستان و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به پرسشهای خبرنگاران، پاسخ ارایه کردند.

اشتراک کنندگان، این عملکرد مثبت شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را یک ابتکار ارزنده دانسته، از دولت افغانستان تقاضا به عمل آوردند، که نکات این نامۀ پژوهشی و تحلیلی ارزشمند را در برنامه های خود عملی نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید