اعلامیۀ مشترک شبکۀ زنان افغان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به مناسبت هشتم مارچ، روز همبستگی جهانی زنان

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیۀ مشترک شبکۀ زنان افغان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
به مناسبت هشتم مارچ، روز همبستگی جهانی زنان

کابل، حوت ۱۳۸۸ برابر با مارچ ۲۰۱۰

………………………………………………
نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، در هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، از دولت افغانستان و جامعۀ بین المللی میطلبند تا به تأمین صــــــلح و امنیت توجۀ جدی نموده و راههای برون رفت از منازعات جاری را شناسایی نمایند.
………………………………………………

هشتم مارچ، روز همبستگی زنان جهان، روز ارزشمندی برای تمام زنان جهان شمرده میشود. بزرگداشت از این روز، نشانگر توجه دولتها و نهادهای جهانی به نقش زنان در جامعه و همسانی مشارکتی آنها در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تلقی میگردد.

زنان افغانستان، به مثابۀ جزئی از جامعۀ افغانی و جهانی، از این روز با اهمیت تجلیل به عمل آورده و به مناسبت همین روز، دیدگاههای خویش را از طریق نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه ها، به گوش دولت و جامعۀ جهانی میرسانند.

سال جاری، سال دشواری برای زنان افغانستان بوده است. درین سال، زنان کشور، از کمبود امنیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رنج فراوانی برده اند. تحقیر، اهانت به کرامت انسانی زنان، تجاوزهای جنسی به زنان افغان، کم بهادادن به نقش با اهمیت سیاسی زنان، نبود توازن جنسیتی در زمینه های فرهنگی ـ اقتصادی و سوء تعبیر از ارزشهای مقدس، در پیوند به نقش زنان، از جملۀ دشواریهای مهم اجتماعی زنان کشور به حساب می آید.

درین اواخر، برنامه های مهم نظامی در افغانستان، از سوی نیروهای ملی و بین المللی آغاز گردیده، که باعث تلفات شهروندان غیرِنظامی شده است. طالبان و سایر گروههای دهشت افگن نیز، از یکسو از شهروندان بیگناه افغان و محلات رهایشی، به مثابۀ سپر دفاعی در برابر نیروهای ملی و بین المللی استفاده مینمایند، که در نتیجه افراد بیگناه، که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند، به خاک و خون کشانیده میشوند و از سوی دیگر، برای انتقامجویی، دست به عملیاتهای خطرناک کشنده، در داخل شهرهای بزرگ افغانستان زده و محلات مزدحم را نشانه میگیرند. این تشنجات باعث تشویش فراوان مردم کشور گردیده و سبب خلق روحیۀ بدبینانه نسبت به آینده گردیده است.

شبکۀ زنان افغان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ، که نهادهای چتر و هماهنگ کنندۀ نهاد های جامعۀ مدنی در کشور هستند، انزجار عمیق شان را نسبت به گسترگی تشنجات در کشور ابراز داشته و به مناسبت روز جهانی زن، نکات زیر را طی این اعلامیه، مطرح مینمایند:

•  ما، استفاده از شهروندان غیرِ نظامی و بیگناه را به عنوان سپر دفاعی، خلاف تمام موازین حقوق بشر و حقوق بشرخواهانۀ بین المللی دانسته و تمامی برخوردهای تشنج آمیز در برابر شهروندان به ویژه زنان، کودکان و موسفیدان را شدیداً تقبیح میکنیم و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان جداً میطلبیم، تا برنامه های مفیدی را برای تخلیۀ محلات جنگی از افراد بیگناه، فراهم آورد.

•  از نیروهای جامعۀ جهانی در افغانستان جدا میطلبیم، تا در جریان عملیاتهای نظامی خویش، از تکرار اشتباهات تخنیکی و اجرایی خود بیاموزند و نگذارند که این اشتباهات مکرر، به گناه نابخشودنی مبدل گردد. دیگر مردم افغانستان، از شنیدن اعلامیه های عذرخواهانۀ نیروهای بین المللی، خسته شده اند؛

•  ما از پولیس و نهادهای تطبیق کنندۀ قانون مصرانه میطلبیم، تا امنیت فزیکی و اجتماعی زنان کشور را به مهمترین اولویتهای برنامه های خویش مبدل ساخته و متخلفین و جنایتکارانی را که به کودکان و زنان کشور تجاوز مینمایند، به پنجۀ قانون بسپارد و از کرامت و عزت زنان و کودکان کشور، صیانت و پاسداری نمایند؛

•  ما از توشیح قانون منع خشونت علیۀ زن، استقبال نموده، از تمامی نهادهای زیربط در کشور، میطلبیم تا در تطبیق این قانون ارزشمند، تلاشهای مصرانه را به خرج دهند.

•  ما از شورای ملی کشور تقاضا مینماییم، تا به تصویب قوانین ارزشمندی که همسانی جنسیتی در کشور را تقویت بخشد، تلاشهای همه جانبه نمایند و هم چنان در تصویب قانون منع خشونت تلاش جدی نمایند.

•  ما از رییس دولت افغانستان، مانند همیشه تقاضا مینماییم، تا از نقش با اهمیت زنان در سیاستگزاریهای ملی و بین الملی استفاده نموده و در سیاست کادری و کابینۀ خویش، از زنان برجسته و متخصص افغان، استفادۀ شایانی به عمل آورد؛

•  ما از اعلامیۀ خانم ناوی پیلی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، که به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان، در پیوند به توجه بیشتر دولتهای جهان به امور زنان، پخش گردیده، استقبال مینماییم و از دولت افغانستان میطلبیم، تا به تعهدات جهانی خویش، از جمله به معیارهای مطرح در کنوانسیون جهانی رفع هر نوع تبعیض علیۀ زنان، عمل نموده و قوانین ملی کشور را با معیارهای مذکور منطبق سازد؛

•  ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصرانه می طلبیم تا فیصله های قطعنامۀ شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد را که شامل حقوق بین المللی میباشد، جداً مورد استفاده قرار داده و مفاد آن را جز برنامه های ملی، به ویژه در تقویت نقش زنان در پروسۀ صلح و امنیت، مورد استفاده قرار دهد.

•  ما از رسانه های ملی و بین المللی میطلبیم، تا در حمایت از زنان کشور، جهت روشن سازی ذهنیتهای اجتماعی و بین المللی، برنامه های تأثیرگذاری را در پیوند به نقش زنان افغان، راه اندازی نمایند؛

•  ما از جامعۀ جهانی و حامیان افغانستان میطلبیم، تا در تقویت برنامه ها و نهادهای حقوق زن در کشور، توجه بیشتر نموده و در ظرفیت پروری این نهادها، نقش با اهمیت شان را ادا نمایند.

شبکۀ زنان افغان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ، روز جهانی زنان را برای تمام زنان و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان و به ویژه برای زنانِ میهن به بلا کشیدۀ خویش تهنیت و مبارک باد گفته، آرزومندند تا امنیت و صلح در کشور بر قرار گردد و زمینه های فعال سازی بیشتر زنان در کشور، که یکی از مهمترین عناصر پیشرفت اجتماعی را تشکیل میدهد، فراهم گردد.

شبکۀ زنان افغان……………………………………….شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید