شورای ولایتی ننگرهار، از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در زون شرق، تقدیر به عمل آورد

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ مهربان

شورای ولایتی ننگرهار،
از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در زون شرق، تقدیر به عمل آورد

به تأریخ ۳ـ ۵ ـ ۲۰۰۹، شورای ولایتی ننگرهار، از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تقدیر به عمل آورد.

News05-09-1تقدیرنامۀ شورای ولایتی ننگرهار، در محفلی که از سوی مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان، راه اندازی شده بود، توسط الحاج فضل رحیم عبدالرحمیزی، برای داکتر نعمت الله همدرد، هم آهنگ کنندۀ برنامه های زون شرق شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، تقدیم گردید.

در این محفل، تعداد زیادی از نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی، فعالین حقوق بشر، نمایندگان ادارات دولتی و وکیلان گذر اشتراک کرده بودند.

در بخشی از این محفل، الحاج عبدالرحیمزی، نمایندۀ شورای ولایتی ننگرهار، گفت:

News05-09-2«من، تا کنون در سه کارگاه آموزشی، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، راه اندازی شده بود، اشتراک کرده ام، که بسیار آموزنده و واقعاً عالی بود؛ امّا از طریق تلویزیون ننگرهار و رادیوی های مختلف، از کارکردهای شبکه و از فعالیتهایی که توسط داکتر نعمت الله (همدرد) اجراء شده، من و دیگر همکارانم در شورای ولایتی، بسیار شنیده ایم. لذا تصمیم گرفتیم، این تقدیرنامه را برای داکتر صاحب نعمت الله همدرد، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکه در زون شرق، در محضر شما دوستان، تقدیم نماییم و بدینسان حمایت خویش را از برنامه های بسیار مفید و سازندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اعلام کنیم. ضمیمۀ این تقدیرنامه، مکتوب رسمی شورای ولایتی ننگرهار نیز تهیه گردیده، که یک نقل آن را به مقام ولایت ننگرهار و نقل دیگر آن را به ادارۀ ارگانهای محل دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارسال کرده ایم.

News05-09-3شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تا کنون کارهای شایسته یی را انجام داده، که قابل قدردانیست و از دربار خداوند بزرگ، برای مسؤولین این نهاد، موفقیتهای بیشتر خواهانیم.

ما سه دهه را در نفرت. کدورت. خشونت و جنگ سپری کرده ایم و صدمات بسیار بزرگ معنوی دیده ایم. لذا از شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان توقع داریم تا در زون شرق کشور نیز برنامه های بیشتری را در نظر بگیرند تا فرهنگ حقوق بشر، هرچه بیشتر گسترش یابد و حاکمیت قانون بوجود بیاید».

سپس، داکتر نعمت الله همدرد، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکه در زون شرق، ضمن سپاسگزاری از مسؤولین و اعضای شورای ولایتی ننگرهار، گفت:

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، یک نهاد متعهد به ارزشهای حقوق بشر است، فعالیتهای شبکه، بر اساس ستراتیژِی بسیار دقیق و کارایی که از سوی نهادهای عضو شبکه، تدوین شده است، راه اندازی می گردند. ما در سالهای پیشرو، به یاری خداوند بزرگ، برنامه های بسیار خوب و مؤثری در نقاط مختلف کشور و از جمله در زون شرق نیز خواهیم داشت. از اعضای شورای ولایتی ننگرهار سپاسگزاریم، که کارکردهای مؤثر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را مورد استقبال و تقدیر قرار دادند».

دیدگاهتان را بنویسید