گفتمان تحت نام نقش جوانان در رسانه ها

"دهمین برنامۀ رادیویی فرهنگ و جوانان" ۲۵٫۰۶٫۲۰۱۱ برنامۀ دهم: گفتمان تحت نام نقش جوانان در رسانه ها مجری برنامه: سید حامد احمدی   شبکۀ فرهنگی جوانان به ادامۀ گفتمانهای فرهنگی و هنری خود این بار خواست تا موضوع نقش جوانان در رسانه ها را به بحث بکشد. در گفتمان کنونی از یکتعداد جوانانی که در برخی از رسانه های کشور فعالیت دارند دعوت شده است تا در این مورد بحث و گفتگو کنند. مهمانان عزیز ما هریک آقایان شریف الله شرافت و محمد حسن جعفری در استدیو و آقای اصغر محمدی و خانم تمنا جمیلی از دانشگاه بلخ از طریق خط تلفون در استدیو با ما وصل هستند. گزارشهای ولایات شبکۀ فرهنگی جوانان افغانستان این بار در کابل و چند ولایت دیگر، گفتمانهای فرهنگی مختلفی داشته است که فشردۀ گزارشهای گفتمانهای مذکور را به شما معرفی میداریم. در گفتمان کابل که در مورد "نقش جوانان در رسانه ها" دایر شده بود، اقای صافی نخست درمورد کار کرد های شبکۀ فرهنگی جوانان و هدف آن به دانش آموزان گزارش معلوماتی ارائه کرد. در گزارش آمده است که در گفتمانهای شبکۀ فرهنگی جوانان افغانستان در کابل و ولایات این موضوعات به بحث گرفته شد. •  روش، رسوم، عادات، آداب و کردار یک جامعه عبارت از فرهنگ جامعه میباشد که این خود برفعالیتهای رسانه ها تاثیر دارد. •  نگرشهای هر جامعه عبارت از فرهنگ همان جامعه است. •  مجموعۀ اندوخته های مادی و معنوی یک جامعه در بستر تاریخ را فرهنگ گویند که به دو گروه معنوی و مادی تقسیم میشوند. •  فرهنگ، ویژه گی هر جامعه است اما تمدن را هر جامعه ندارد و باید دید که با توجه به اینکه ما جوان هستیم، چگونه در پیشرفت فرهنگ سهیم هستیم؟ نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان: •  در مرحلۀ اول باید ظرفیت سازی داشته باشیم یعنی استعدادها را شناسایی نماییم.…

ادامه خواندنگفتمان تحت نام نقش جوانان در رسانه ها