آنشب من «الماس خونین» را دیدم

نویسنده: ملک ستیز پس از مأموریت نوبتی ام، از کابل به سوی اروپا روانه ام. خانه می روم. باخودم می اندیشم: چه عجب زمانه یی شد، از خانه ام سوی خانه ام می روم. اینبار، یکروز زودتر به دوبی آمدم. برف باریهای زیاد زمستان ِ امسال در کابل، برنامه های پروازهای «آریانا» و «کام ایر» را برهم زده بودند و من هم از تشویش آن که پروازم از دوبی به مونشن به هم نخورد، یکروز زودتر به دوبی آمدم. پس منظر عینک من از دوبی دوبی شهر جدید و پیشرفته یی است. شاید دنیا، همچو شهری را که به این سرعت بزرگ می شود، کم می شناسد. هرباری که به دوبی می آیم می بینم ساختمانها قد می کشند، فرودگاه دوبی طلایی تر می گردد، مراکز بازرگانی بیشتر و پرتر می شوند و مردمان زیادتری را به روی جاده ها می بینم. اما این شهر، با این همه غنامندیش، شاید از فقیرترین شهرهای فرهنگی دنیاست. درینجا به مشکل می توان موزیمی و یا محله یی را، که تأریخ در آن متصور شود، دید. روزی از یکی از شیخهای این شهر پرسیده بودم چرا سیمای تأریخی امارات قابل دید نیست. با تبسم معنی داری گفته بود" آن را هم جدید خواهیم ساخت". آری اینها می خواهند تأریخ را با پول بسازند و آنهم عربی یا اماراتی. اینها سومین و آخرین دولتی بودند که طالبان را به رسمیت شناختند و حمایت کردند. آری برای ما طالبان فرستادند وخود بلندترین ساختمان جهان را، که نزدیک به یک کیلومتر می رسد، اعمار می کنند. اینجا وقتی صدای اذان را می شنوی احساس می کنی که در کشور اسلامی هستی؛ در غیر آن هیچ شباهتی به جامعۀ اسلامی ندارد. در برخ حالات آزادتر و فراتر از اروپا و امریکاست. اینجا سرزمین تفاوتها و طبقه هاست؛ بر روی جاده ها، کارگران، با دستها و…

ادامه خواندن آنشب من «الماس خونین» را دیدم

جنگ خونین سرد

اهدا: به خلیل خسرو، کسی که دنیای سبز زندگی را درچشمانش جا داده بود. خلیل خسرو همراه با دوملیون همـــوطن بیگناهم قربانی جنگ ســــــــــــرد شدند. روان شان شاد ویاد شان سبز باد! جنگ خونین سرد نوشتۀ ملک ستیز، کارمند ارشد در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر mms@humanrights.dk چندی پیش بحث «جنگ سرد» و پیامدهای آن را در برنامۀ پژوهشی و بسیارخوب «گزارش شش ونیم» تلویزیون طلوع، به کارگردانی ژورنالیست توانمند و جوان مسعود قیام، به مطالعه گرفتیم. این برنامه، که یکی از پُربیننده ترین برنامه های تلویزیونیست، به تربیون جالبی برای گفتمانهای سازنده مبدل گردیده، که مرهون کارهای جالب و پُرتلاش گردانندۀ آن است. منصفانه باید گفت که بحث «جنگ سرد» توجۀ شایانی از هموطنانم را در پی داشت، که بدین وسیله از ایشان سپاسگذارم. ولی به تصور من، سلسله پژوهشی که من در باب جنگ سرد داشتم، نسبت کمی وقت، ناگفته ماند. اینک مقاله یی را، که درهمین باب نوشته ام، به دست نشر می دهم؛ تا آنانی را که دلجسپی به بحثهای روابط بین المللی دارند، چاشنی ِباشد. نخستین پیش زمینه های جنگ سرد: واژۀ جنگ سرد برای نخستین بار توسط برنت بارانچ و والتر لیپمن ، دو دانشمند امریکایی، مورد استفاده قرار گرفت. آماج این دو پژوهشگر در طرح جنگ سرد، «دورۀ ویژۀ مخالفتها و تسلیحات نظامی میان شرق وغرب» بود، که منجر به تنشها و کنشهای دوجانبه در پنج دهۀ بعد از جنگ دوم جهانی گردید. جنگ سرد، جنگ ستارگان را بار آورد. جنگی که در ماورای ذهنیتها می چرخید و در واقعیت، نظارت ستراتیژیک بر فضا و ماحول ِکرۀ زمین بود. جنگ سرد، نسلی از دکتورین نظامی و ستراتیژیک ایجاد کرد، که در سطح جهان گسترده شد و هیجگاهی به خموشی نگرایید؛ هرچند گفته می شود که جنگ سرد به پایان رسیده است. و اما آیا جنگ سرد یک پدیدۀ اجتناب ناپذیر…

ادامه خواندن جنگ خونین سرد