خشونت خانواده گی، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

پیشگفتار مطالب این کتاب، که عمدتاً صبغۀ نظری ـ اجتماعی دارد، محصول مقالاتی است که توسط جمعی از فرهیخته‌گان و اندیشمندان این آب و خاک، در سمپوزیم ملی «راه‌های برون‌رفت از خشونت خانواده‌گی» ارائه گردید. این سمپوزیم، به تأریخ، از سوی شبکۀ جامعۀ مـــــــــدنی و حقوق بشر افغانستان (CSHRN)، در ولایت هرات سازماندهی و برگزار شد و در آن عده‌یی از صاحبنظران ـ که از قبل مأمور گشته بودند تا پیرامون محورهای مختلف خشونت خانواده‌گی، به تحقیق بپردازند ـ ماحصلِ پژوهشهای خویش را به خوانش گرفتند. این سمپوزیم که در موضوع خود نخستین سمپوزیمی بود که در این خطه برگزار میشد، مورد استقبال وافر علاقه‌مندان قرار گرفت. از این رو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بر آن شد تا مقالات عرضه ‌شده در این همایش را به چاپ رساند. امّا از آنجایی که این مقالات، عمدتاً به زبان آکادمیک به نگارش درآمده بود و برای مخاطب عامِ جامعه فهم‌پذیر نبود، شبکه برآن شد تا این مقالات را ساده‌سازی نموده و از صبغۀ تیوریک محض بیرون آورد و واقعیتهای عینی جامعۀ افغانی را نیز در آنها بازتاب دهد. روی این ملحوظ، شبکه، از گروهی از نویسنده‌گان مقالات دعوت به عمل آورد تا در راستای تحقق این مطلوب و بازنویسی این مقالات دست به کار شوند. اعضای این گروه کاری عبارت بودند از محمد داؤود منیر، کارشناس ادبیات و استاد دانشگاه هرات، خانم وسیمه بادغیسی، کارشناس حقوق و علوم سیاسی و استاد دانشگاه هرات، عبدالکبیر صالحی، کارشناس علوم اسلامی و علی احمد کاوه، کارشناس ارشد جامعه ‌شناسی و استاد دانشگاه هرات. این گروه کاری مأموریت خویش را از خوانش این مقالات به عنوان منابع اولیۀ کتاب حاضر آغاز کردند، امّا خیلی زود دریافتند که اکتفا به این مقالات، برای برآورده ‌ساختن مطلوب فوق، کافی نیست. بناءً اعضای گروه، در راستای نگارش این کتاب، از منابع دیگری نیز بهره…

ادامه خواندنخشونت خانواده گی، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

«نامۀ شهروند» ستارۀ دیگر در آسمانِ مطبوعاتِ کشور

«نامۀ شهروند» ماهنامه یی در گسترۀ حقوقِ بشر، فرهنگ و اجتماع است، که اخیراً از سوی مرکزِ دموکراسی و حقوقِ بشرِ به نشر رسیده است. نخستین شمارۀ این ماهنامه در ماه جوزای ۱۳۸۷ خورشیدی، با مطالبی پیرامونِ مفاهیمِ حقوقِ بشر، دموکراسی، سنت، مدرنیته و ... در ۵۰ برګ، با قطع و صحافتِ زیبا و طرحهای جالب، پا به جرگۀ نشریاتِ کشور گذاشته است. حضورِ گستردۀ نویسندگان و فعالینِ برجستۀ حقوقِ بشر و جامعۀ مدنی افغانستان در نخستین شمارۀ این نشریۀ وزین، بیانگرِ دیدِ ستراتیژیک و برنامه ریزی شدۀ مدیران این نشریه است. رویکردِ انتقادی، باور و پابندی به ارزشهای حقوقِ بشر و دموکراسی، از ویژه گیهای این نشریۀ ارزشمند است، که آن را از بیشترین نشریاتِ کشور متمایز می سازد. برجسته ترین اصولِ نظری، که گردانندگانِ «نامۀ شهروند» به آن باورمند هستند، در سرمقالۀ نخستین شماره، قرارِ زیر آمده است: اعتقاد و التزام به دموکراسی، آزادی و برابری در تمامی عرصه ها؛ اعتقاد و احترام به حقوق، کرامت و منزلتِ ذاتیِ برابر و غیرِ قابلِ سلب و ا نتقالِ انسان؛ اعتقاد به عنصرِ دوران سازِ آگاهی، به عنوانِ نقطۀ عطف در حرکت به سوی رشد، کمال و توسعه؛ اعتقاد به کارآمدیِ فرهنگِ گفتگو، نقد و نقد پذیری، به هدفِ ایجادِ اصلاحات در بنیادها، اصول، نگرشها و باورهای نا کارآمدِ موجود؛ احترام به مخالفانِ نظری و به رسمیت شناختنِ دیگراندیشی و کثرتگرایی (پلورالیسم) در نظر و عمل و اعتقاد و التزام به فرهنگِ مدارا، شکیبایی و رواداری (تساهل و تسامح). با توجه به این که ـ به تعبیری ـ بحران در افغانستان، در یک مفهومِ کُلی تر برمی گردد به تقابلِ سنت با مدرنیته، نشریۀ «نامۀ شهروند»، با مطالبِ انتقادی و تحلیلی، بیشتر معطوف است به بررسیِ این تقابل و جستجوی راههای برون رفت از این بحران؛ چنانچه در بخشی از متنِ سرمقالۀ شمارۀ نخست، در این رابطه چنین…

ادامه خواندن«نامۀ شهروند» ستارۀ دیگر در آسمانِ مطبوعاتِ کشور

کتاب نشر شده از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در جمع بهترین نشرات پژوهشی کشور

نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان وزارت امور خارجۀ افغانستان، از بهترین کتابهایی که از سوی نویسندگان و پژوهشگارن افغان، در زمینـه های سیاست خارجی و روابط بین المللی، تهیه گردیده و در فاصلۀ زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ خورشیدی، به نشر رسیده اند، استقبال نموده و به آثار برتر، جوایز و تقدیر نامه های ارزشمند اهدا نمود. وزارت امورخارجۀ افغانستان، برای اولین بار جشنوارۀ گزینش بهترین کتاب را در عرصۀ سیاست خارجی، روابط بین المللی، تأریخ معاصر افغانستان و حقوق و سیاست، زیر نام «جایزۀ عالی علامه محمود طرزی» راه اندازی نمود. در محفل با شــکوهی، که عــصر روز پنجشنبه ۱۳ مارچ ۲۰۰۹، در سالون کنفرانسهای وزارت امور خارجۀ افغانستان، به همین مناسبت راه اندازی گردیده بود، برخی از اعضای کابینه، تعدادی از اعضای شورای ملی، هیئتهای کورد دیپلوماتیک و نویسندگان و روشنفکران افغانستان حضور داشتند. در این محفل، دکتور رنگین دادفر سپنتا، وزیر امور خارجۀ کشور، در سخنرانی افتتاحیۀ خویش، گفت: «این جشنواره به نام دانشمند بزرگ، روزنامه نگار و پدر روشنگری معاصر افغانستان، علامه محمود طرزی، راه اندازی گردیده است. وزارت امور خارجۀ کشور افتخار دارد که میزبان چنین جشنوارۀ ارزشمندی است». برنامۀ گزینش بهترین آثار چاپ شده، از سوی مرکز مطالعات ستراتیژیک وزارت امور خارجه، راه اندازی گردیده بود و آثار، از سوی گروه داوران متشکل از کارشناسان امور ملی و بین المللی، مورد ارزیابی قرار گرفته بود. درین جشنواره ۱۲۵ عنوان کتاب، نامزد شده بودند، که ۸۱ عنوان آن، به مرحلۀ دوم راه یافتند. سپس هیئت داوران، از آن جمع، شش عنوان کتاب را به مرحلۀ بهترین آثار چاپ شده، معرفی نمودند. همچنان، هیئت داوران، یک عنوان کتاب را به عنوان کتاب برتر در زمینۀ حقوق بشر، معرفی کردند. دکتور داؤود مرادیان، رییس مرکز مطالعات ستراتیژیک وزارت امور خارجه، در مورد اهمیت این برنامه گفت: «این جشنواره دارای…

ادامه خواندنکتاب نشر شده از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در جمع بهترین نشرات پژوهشی کشور