مرحلۀ چهارم برنامه های شبکه، گامی به سوی ایجاد جنبش کارای حقوق بشری در افغانستان

مرحلۀ سوم برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در ماه جنوری سال ۲۰۱۱ میلادی به اختتام رسید و این نهاد شامل چهارمین مرحلۀ فعالیتهای خویش شد. هشت سال پیش از امروز، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به عنوانِ کانونِ هماهنگی برای نهادهای جامعۀ مدنیِ افغانی که در عرصۀ حقوق بشر کار میکنند، تأسیس گردید. دیالوگهای سازنده میانِ فعالان و مدافعینِ حقوقِ بشر پس از واژگونیِ رژیمِ طالبان، که سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ را دربر گرفت، ارمغان آورِ شکلگیریِ نهادی به نامِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان گردید. شبکه، در آگستِ سالِ ۲۰۰۴، برنامه هایش را در حمایتِ تخصصی و همکاریهای همه جانبۀ انستیتوتِ حقوق بشرِ دنمارک آغاز نمود. انستیتوت حقوق بشر دنمارک، که یکی از نهادهای مطرح تخصصی در زمینۀ حقوق بشر به حساب می آید، شبکه را در زمینه های تشکیلاتی و ساختاری، ظرفیت پروری و تقویت آگاهی از ارزشهای حقوق بشر و مدیریت و سازماندهی حمایتِ همه جانبه نمود. شبکه، با حضورِ ۲۵ نهادِ جامعۀ مدنی افغانی، مجمعِ عمومیِ مؤسسِ خویش را در شهرِ کابل راه اندازی نمود. در دو سالِ نخست، تمامِ برنامه های شبکه معطوف به شهرِ کابل بود و در این مدت، زمینه های لازمِ همکاری را میانِ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، فراهم نمود. نخستین حامی شبکه، دولتِ شاهیِ دنمارک بود. در سالِ ۲۰۰۵، «مؤسسۀ سویسیِ حمایت از مردمانِ تحتِ تهدید» نیز، همکاریهای خویش را با شبکه آغاز کرد. این مؤسسه، در زمینۀ شکل گیری برنامه های تدوین شدۀ آموزش و پرورش، شبکه را حمایت فراوان کرد. به همکاریِ این نهاد و حمایتِ دولتِ سویس، شبکه توانست نخستین دستنامۀ آموزشیِ حقوق بشر را به جامعه پیشکش نماید و زمینه های گستردۀ آموزشِ سیستماتیکِ حقوق بشر را در افغانستان مساعد گرداند. در هشت سالِ گذشته، شبکه، سه مرحلۀ مهمی از کارکردهایش را تجربه کرد؛ مراحلی…

ادامه خواندن مرحلۀ چهارم برنامه های شبکه، گامی به سوی ایجاد جنبش کارای حقوق بشری در افغانستان

کارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به تأریخ ۸ حملِ ۱۳۹۰ خورشیدی، برابر با ۲۸ مارچِ ۲۰۱۱ میلادی، برنامۀ ویژه یی را زیرِ نامِ «تقویتِ تساویِ جنسیتی» راه اندازی نمود. هدفِ این برنامه، نظارت از وضعیت و دادخواهی جهتِ زمینه سازی برای تطبیقِ مفادِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد بود، که به همکاریِ مالی ASGP ، راه اندازی گردید. این برنامه، که برای هفت ماه طراحی گردیده بود، سه ولایتِ کشور، یعنی کابل، پروان و بامیان را تحتِ پوشش قرار داد و در هر ولایت، به تعدادِ ۱۰۰ خانم، با استفاده از یک معیارِ مشخص شناسایی شد. سپس، در هر ولایت، افرادِ یاد شده، به گروه دادخواه و گروه مشاورین، تقسیمات گردیدند. گروه دادخواه، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۷۵ خانمِ تحصیل کرده بود، که به دلایلی شغلِ رسمی نداشتند. این برنامه، به منظورِ بلند بردنِ سطحِ آگاهیِ آنان از قطعنامه ها، به ویژه آگاهی از قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و سایرِ تعهدات و مسؤولیتهای دولتِ افغانستان در قبالِ تعهداتِ بین المللی، و نیز پیرامونِ «شناختِ دادخواهی» و «روشهای دادخواهی»، راه اندازی گردیده بود. گروه مشاورین، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۲۵ خانمِ فعال در زمینۀ حقِ زن، که در اداراتِ دولتی یا غیرِدولتی، مصروفِ کار و اشتغال بود. این گروه، به گونۀ منظم، در برنامه های گفتمانِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر اشتراک کردند. هدف از این گفتمانها، بلند بردنِ سطحِ مهارتِ خانمها، دریافتِ اطلاعات و دیدگاههای آنان پیرامونِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و به گفتمان کشاندن موضوعات بود، تا آنان بتوانند اطلاعاتِ لازم را در پیوند با پالیسیها و برنامه های دفاترِ شان در راستای تساویِ جنسیتی و قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای سازمانِ مللِ متحد، جمع آوری نموده و این معلومات را بعد از گفتگو و مباحثاتِ گسترده، به دسترس گروه دادخواه،…

ادامه خواندن کارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

دیدارِ رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان با نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان

به تأریخِ شانزدهمِ اکتوبر ۲۰۱۱ میلادی، جلالتمآب کرستیان وولف، رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان، با نمایندگانِ نهادهای چترِ جامعۀ مدنیِ افغانستان و رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، در مقرِ سفارتِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل، ملاقات نمود. در این ملاقات، که آقای میخاییل شتاینر، نمایندۀ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان، جلالتمآب سفیرِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل و آقای شعیب اعظم، مستشارِ سیاسیِ سفارتِ آلمان در کابل نیز حضور داشت، به نمایندگی از جامعۀ مدنی و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، داکتر سیما ثمر، رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ اجراییِ شبکۀ جامعۀ مدنیِ و حقوقِ بشرِ افغانستان، سمیرا حمیدی، رییسِ شبکۀ زنانِ افغان، عزیز رفیعی، رییسِ مجتمعِ جامعۀ مدنی و سید رحیم ستار، معاونِ ANCB ، اشتراک کرده بودند. درین ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، پیرامونِ فرصتها و چالشهای پیشروی جامعۀ مدنیِ افغانستان، نقشِ جامعۀ مدنی در شکلگیریِ نظامِ مشروع و دموکراتیک، اهمیتِ جامعۀ مدنی در تعمیم و ترویجِ ارزشهای حقوقِ بشر و وضعیتِ حقوقِ بشریِ زنان در افغانستان، به آقای وولف و هیئتِ همراه شان، معلومات ارایه کردند. در این ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنی، نقشِ دولتِ آلمان را در حمایت از جامعۀ مدنی و سایرِ ساختارهای دموکراتیک و حمایت از اصول و ارزشهای حقوقِ بشر ستایش کردند و بر استمرارِ این حمایتهای ارزنده، با رییسِ جمهور کریستیان وولف، صحبت کردند. در مقابل، آقای وولف، ارادۀ دولتِ آلمان در زمینۀ حمایت از مردمِ افغانستان و جامعۀ مدنیِ کشور را ابراز داشته، وعده سپرد که در حمایت از نهادهای دموکراتیکِ افغانستان، نه تنها تا سالِ ۲۰۱۴ میلادی، که بعد از آن نیز دریغ نورزد. آقای رییسِ جمهور وولف را درین سفر، نمایندۀ ویژۀ کشورِ فدرالیِ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان و تعدادِ دیگری از شخصیتهای مهمِ سیاسیِ آلمان، همراهی مینماید. وی درین سفر، با رییسِ جمهورِ افغانستان آقای حامد کرزی…

ادامه خواندن دیدارِ رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان با نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان

پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات به شورای عالیِ رسانه ها فرستاده شد

نخستین گروه کاریِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که در نتیجۀ سمپوزیمِ تحلیلیِ دسترسی به اطلاعات در شهرِ مزارِ شریف ایجاد گردیده بود، برنامه های خویش را تکمیل نموده و پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را به دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان سپرد. نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، که در جریانِ یک سال، تهیه گردیده است، از سوی نمایندگانِ گروه کاری، با نمایندگانِ جامعۀ مدنی، روشنفکران، مدافعینِ حقوقِ بشر، شخصیتهای اکادمیک و نمایندگانِ نهادهای دولتی در ولایتهای بلخ، هرات، بامیان، ننگرهار و کابل، به مشوره و مباحثه گرفته شده بود. گروه کاری، پس از مباحثاتِ گسترده، دیدگاههای شرکت کنندگانِ این نشستها را جمع آوری کرده و نکاتِ با اهمّیتِ آن را شاملِ نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نموده اند. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به تأریخِ هفتمِ سرطانِ ۱۳۸۹، دومین سمپوزیمِ تحلیلی را پیرامونِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، راه اندازی کرد، که چهار تن از اعضای پارلمان، در این سمپوزیم، مقالاتِ ارزشمندی را پیشکش کردند. درین نشست، نمایندگانِ گروه کاری قانونِ دسترسی به اطلاعات، دیدگاههای نمایندگانِ پارلمان را شاملِ پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نمودند. از آنجایی که مسؤولیتِ تأمینِ اطلاعاتِ همگانی را در چهارچوبۀ حکومت افغانستان، وزارتِ اطلاعات و فرهنگ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان، به عهده دارد، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نشستهایی را با رهبریِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان راه اندازی نموده، مبحثِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را با آنها مطرح نمودند، که موردِ علاقمندیِ فراوانِ آن وزارت قرار گرفت. بر بنیادِ این گفت و شنودهای سازنده، در ماه جوزای سال ۱۳۹۰ خورشیدی، نخستین گروه مشترکِ متخصصینِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگ و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برای بررسیِ نهاییِ پیشنویسِ مذکور، تشکیل گردید. گروه کاری، که متشکل از متخصصینِ حقوقی و اداری بودند، دیدگاههای جمعیِ هردو نهاد را موردِ…

ادامه خواندن پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات به شورای عالیِ رسانه ها فرستاده شد

گزارشِ ششمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر

۳۰ جدی ۱۳۸۹ خورشیدی، برابر با ۲۰ جنوری ۲۰۱۱ میلادی کابل ـ افغانستان گزارشگر: فروزان آرزو یکسالِ دیگر از دشواریهای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ جامعۀ ما به سر رسید. کشورِ ما در سالی که گذشت، یکی از مهمترین دوره های حیاتِ خویش را سپری کرد. در پهلوی آن که باروت و تفنگ، خون و اشکِ هموطنانِ ما را جاری ساخت، غربت و فقر، خشمِ طبیعت و بدشانسیِ سرنوشت سازِ سیاسی نیز، به این دردها افزود. «بلای انتحاری»، یکی از دردبارترین پدیده های شومِ تحمیل شده بر مردمِ ماست، که قربانیانِ زیادی را باعث گردیده و افغانستان را به میدانِ جنگِ تحمیلیِ غیرِقابلِ برداشت مبدل کرده است. نبودِ امنیت، بزرگترین تشویشِ روانی ـ اجتماعی جامعۀ ماست. با وجودِ حمایتِ بی سابقۀ جامعۀ بین المللی، امنیتِ فردی و امنیتِ اجتماعی، به عنوانِ ضرورتِ نخستین باقی مانده است. کمبودِ مدیریتِ سالم و کارا و نبودِ شفافیت و حسابدهی، از عواملِ عمدۀ این نابسامانیها است. افغانستان، از کشورهایی است که بالاترین جایگاه را در سطحِ جهان، در تولید و قاچاقِ موادِ مخدر، فسادِ اداری، جنایتهای سازمان یافته، تخطیهای حقوقِ بشر و ناهنجاریهای اقتصادی و فرهنگی، داشته است. تصور میشود که جامعۀ جهانی و دولتِ افغانستان، برای رفعِ این چالشهای مهم، که به گونه یی، عوامل و عواقبِ بین المللی را در قبال دارد، موفق نبوده است. واقعبینانه خواهد بود اگر گفته شود در سالِ گذشته، در کنارِ این چالشها، انکشافهایی نیز رونما گردیده است؛ ولی نبودِ میزانِ توسعۀ اجتماعی و چالشهای آن، هرنوع تغییرِ مثبت را کمرنگ و نامحسوس گردانیده است. با آن که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نیز از این مشکلاتِ متعددِ اجتماعی متأثر بوده است، در پهلوی سایرِ سکتورهای اجتماعی، نقشِ خویش را بازی کرده و جایگاه خویش را دریافته است. ناگفته پیداست که این معضلاتِ اجتماعی، بالای شانه های نهادهای جامعۀ مدنی سنگینیِ ویژه یی…

ادامه خواندن گزارشِ ششمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر

دیدارِ مسؤولینِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با دوکتور داؤود صبا، والی ولایتِ هرات

مأموریتِ اعزامیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر به ولایتِ هرات، همراه با اعضای دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب، با رهبریِ مقامِ ولایتِ هرات، پیرامونِ برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در راستای کاهشِ خشونتهای خانواده گی، در دفترِ مقامِ ولایتِ هرات، ملاقات نمود. در این ملاقات، آقای ملک ستیز، مدیرِ برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، آقای نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، آقای وزیر احمد خرمی، مسؤولِ ارتباطاتِ داخلیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، بانو عزیزه خیراندیش، هماهنگ کنندۀ زونِ غرب، بانو خالده خرسند، مشاور برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب و آقای رامین احمدی، مسؤولِ اداری مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب، حضور داشتند. ابتدا، آقای ملک ستیز، پیرامونِ برنامه های مؤسسه، به صورتِ کُل و برنامه های کاهشِ خشونتِ خانواده گی، به صورتِ خاص، معلومات ارایه کرد. آقای ملک ستیز، از این که شخصیتِ ارزشمند و روشنفکر، آقای دوکتور داؤود صبا، در رأسِ این ولایت قرار گرفته است، ابرازِ خشنودی کرد و حمایتِ جامعۀ مدنی و فعالانِ حقوقِ بشر را از این انتخابِ شایسته، ابراز داشت. سپس، دوکتور صبا، والیِ ولایتِ هرات، حمایتِ همه جانبۀ خویش را از برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در پیوند با کاهشِ خشونتهای خانواده گی در هرات، ابراز داشت. در اخیر، تحلیلی که از سوی دفترِ زونِ غربِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در پیوند با کاهشِ خشونتهای خانواده گی در ولایتِ هرات، تهیه گردیده بود، به والیِ ولایتِ هرات، توسطِ خانمِ عزیزه خیراندیش، تقدیم گردید. بربنیادِ این تحلیل، کمیتۀ هماهنگی برای کاهشِ خشونتهای خانواده گی در هرات، که متشکل است از نماینده گانِ، مقامِ ولایتِ هرات، کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر، مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ریاستِ امورِ زنانِ ولایتِ هرات، پولیس…

ادامه خواندن دیدارِ مسؤولینِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با دوکتور داؤود صبا، والی ولایتِ هرات

متنِ بیانیۀ محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در ششمین مجمعِ عمومی شبکه

به نامِ خداوندِ آگاه و توانا دوستانِ محترم، شرکت کننده گانِ ششمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان! اجازه دهید تا در گامِ نخست، حضورِ شما را در این نشستِ با اهمیت، خیرِمقدم بگویم. یک سال و چهار ماه پیش از امروز، پنجمین مجمعِ عمومیِ شبکه، در همین سالونِ امروزی تدویر گردیده بود، از آن روز به اینسو، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برنامه های مؤثر و گسترده یی را در کابل و ولایاتِ کشور راه اندازی نموده است. در این مدت، پیامدهای مهمِ این برنامه ها، در برخی از حالات، دستاوردها و در برخی دیگری از حالات، چالشهایی را در برابرِ ما قرار داده است. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به عنوانِ دستگاه اجرایی استراتیژی شبکه، شمه یی از مهمترین فعالیتهای شبکه را تهیه دیده است، که اینک خدمتِ شما همکارانِ گرانقدر تقدیم مینماییم. در زمینۀ هماهنگی: شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در این مدت، دامنۀ همکاریها، گفتگوها و مباحثاتِ خویش را، گسترده تر نموده و توانسته است با نهادهای ملی و بین المللی بیشتری، هماهنگی نماید. ـ ایجادِ دفترِ زونِ مرکزی شبکه در ولایتِ باستانیِ بامیان: این دفتر، به تأریخِ ۲۴ سنبلۀ ۱۳۸۸ ، در شهرِ بامیان افتتاح گردید، که به زودی توانست به یکی از مهمترین آدرسهای حقوقِ بشری و جامعۀ مدنی مبدل گردد (در این زمینه، هماهنگ کنندۀ زونِ مرکزی شبکه، معلومات لازم را خدمتِ شما ارایه خواهند کرد)؛ ـ تکمیل شدنِ ساختارهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر: در این زمینه، مجمعِ عمومیِ، در چهار دفترِ ساحوی شبکه دایر گردیده و ساختارهای شبکه، به گونۀ دموکراتیک انتخاب و تکمیل گردید؛ ـ در این مدت، با ۲۸۴ نهادِ ملی و بین المللی، هماهنگی صورت گرفته و استراتیژی، اهداف و برنامه های شبکه، با ایشان شریک گردیده و زمینه های همکاریها، گسترده تر گردیده است؛ ـ در…

ادامه خواندن متنِ بیانیۀ محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در ششمین مجمعِ عمومی شبکه

کنفرانسِ یک روزه در پیوند با مصالحه و عدالت

به تأریخِ ۱۹ عقربِ ۱۳۸۹ خورشیدی، برابر با ۱۰ نوامبرِ ۲۰۱۰ میلادی، کنفرانسی زیرِ نامِ «مصالحه و عدالت»، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، جامعۀ بازِ افغانستان، دفتر نماینده گی سازمانِ مللِ متحد در افغانستان (یوناما) و مرکزِ بین المللیِ عدالتِ انتقالی، در شهرِ کابل، راه اندازی شد. در این برنامه، به تعدادِ هفتاد تن از نماینده گانِ نهادهای بین المللی، نهادهای جامعۀ مدنی و اعضای شورای ولایتی، از نقاطِ مختلفِ کشور، گردِ هم آمده بودند.  برنامه، با تلاوتِ آیاتی از قرآن عظیم الشأن، آغاز شد. سپس محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، ضمنِ اظهارِ خوش آمدید به مهمانان، پیرامونِ ضرورتِ راه اندازی این برنامه و دستورِ کارِ آن، سخنانی ابراز کرد. سپس، آقایان استیفن دمستورا، نمایندۀ سرمنشی سازمانِ مللِ متحد در افغانستان، محمد معصوم ستانکزی، رییسِ دارالانشای شورای عالی صلح، فرانسس ویندریل، نمایندۀ پیشینِ اتحادیۀ اروپا در افغانستان، احمد رشید، روزنامه نگار و تحلیگرِ برجستۀ مسایل منطقه و باریِ سلام، رییسِ رادیو صبح بخیر افغانستان و عضوِ کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به عنوانِ سخنرانانِ بخشِ نخستِ برنامه، دیدگاههایشان را پیرامونِ صلح پروری و مصالحه در افغانستان، ابراز نموده، به پرسشهای اشتراک کننده گان، پاسخهای مفصل ارایه کردند. در بخشِ دومِ سخنرانیها، آقایان نادر نادری، سخنگوی کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، محمد اسماعیل قاسمیار، عضوِ شورای عالیِ صلح، و خانم سمیرا حمیدی، رییسِ شبکۀ زنانِ افغانستان، طیِ سخنانی، دیدگاههایشان را پیرامونِ عدالت و مصالحه، بیان کردند و در ختمِ سخنرانیها، به پرسشهای اشتراک کننده گان، پاسخ دادند. بخشِ بعدیِ کنفرانس، دربرگیرندۀ چهار کارِ گروهی بود. پیامِ کنفرانس، با درنظرداشتِ دیدگاههای مطرح شده در سخنرانیها و نتایجِ به دست آمده از کارهای گروهی تهیه گردید و به تأییدِ تمامی اشتراک کننده گان رسید. سپس، این پیام، توسطِ آقای نظری، در حضورِ اشتراک کننده گان…

ادامه خواندن کنفرانسِ یک روزه در پیوند با مصالحه و عدالت

گزارشِ مختصری از کارگاه سه روزۀ «رسانه ها و حقوق بشر»

گزارشگر: گل بشره احمدزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به تأریخ ۷ ، ۸ و ۹ اگست ۲۰۱۰، برنامۀ آموزشی سه روزه یی را با حمایتِ مالی کمیسیون مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، زیرِ نامِ «رسانه ها و حقوق بشر»، برای نماینده گانِ سی رسانۀ ملی، دایر کرد. این کارگاه، که در سالونِ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر راه اندازی شده بود، با سخنانِ وزیر احمدِ خرمی، مسؤول ارتباطات داخلی شبکه، آغاز شد. آقای خرمی، علاوه بر معرفی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از ارتباطاتِ نیکِ شبکه و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، سخن گفت و بر ضرورتِ استمرارِ همکاری میانِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و رسانه های کشور تأکید کرد. سپس، آقای خرمی، اجندا و دستورِ کارِ این برنامۀ سه روزه را مطرح کرد و رشتۀ سخن را به آقای صدیق الله توحیدی، رییسِ دیده بانِ رسانه های افغانستان، که پیشبرندۀ نخستین بخشِ برنامه بود، سپرد. دیده بانِ رسانه های افغانستان، از بخشهای کلیدی مؤسسۀ نی، که مرکزِ حمایتِ رسانه های افغانستان است و عضویتِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را نیز دارا میباشد، شمرده میشود. آقای توحیدی، بحثهای جالبی را پیرامونِ «تأریخِ رسانه های افغانستان»، «شناسایی قانون رسانه های همگانی کشور»، «استفادۀ مسؤولانه از آزادی بیان» و «چیستی دسترسی به اطلاعات»، مطرح کرد، که با پرسشهای زیادِ اشتراک کننده گان مواجه شد و پاسخهای کارشناسانه یی پیرامون پرسشهای مذکور، ارایه کرد. پیشبرندۀ بخشِ دومِ روزِ نخستِ این برنامه، آقای سید احمدِ مهران، از آموزگارانِ ارشدِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر بود، که موضوعاتِ مفیدی را در موردِ «ارتباطِ محیطِ زیست با حقوقِ بشر»، «انواعِ محیطِ زیست»، «عواملِ آلوده کنندۀ محیطِ زیست» و «نقشِ رسانه ها در حفاظت از محیطِ زیست»، برای اشتراک کننده گان پیشکش کرد. در روزِ دومِ کارگاه، آقای سنجرِ سهیل، خبرنگارِ موفق…

ادامه خواندن گزارشِ مختصری از کارگاه سه روزۀ «رسانه ها و حقوق بشر»

گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات

به تأریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۰، دیده بان اصالت افغانستان و ۱۶ نهاد ملی و بین المللی دیگر*، با راه اندازی کنفرانس مطبوعاتی، حمایت شان را از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، به ویژه در زمینۀ حمایت از مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تهیه شده است، اعلام کردند. در این نشست، که در هوتل کابل ان راه اندازی شده بود، تعداد زیادی از نمایندگان رسانه های ملی و بین المللی، نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی و فعالین حقوق بشر، شرکت کرده بودند. کنفرانس، به ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت، با سخنان یما ترابی، رییس دیده بان اصالت افغانستان، آغاز گردید. آقای ترابی، از حضور رسانه ها، نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر اظهار سپاسگزاری کرد و در بخشی از سخنانش، گفت: امروز ۱۷ نهاد جامعۀ مدنی، که اکثراً نهادهای چتر و هماهنگ کنندۀ جامعۀ مدنی اند، به نمایندگی از دوصد نهاد جامعۀ مدنی و رسانه های افغانستان، از حکومت افغانستان تقاضا مینمایند، که قانون دسترسی به اطلاعات را، که مسؤده آن، توسط شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تهیه گردیده، به تصویب برساند. سپس، آقای وزیراحمد خرمی، مسؤول بخش ارتباطات داخلی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، گزارش مفصل از فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون حق دسترسی به اطلاعات و تهیۀ مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات را به خوانش گرفت. بعداً، آقای احمد رفیع نادری، نمایندۀ انجمن مستقل وکلای مدافع، پیرامون ضرورت قانون دسترسی به اطلاعات، سخنرانی نمود. وی، در بخشی از سخنان خویش، گفت: دسترسی به اطلاعات، یک حق مسلم بشری بوده و در سیستم حقوقی افغانستان، تصدیق شده است. مادۀ پنجاه قانون اساسی افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان کشور، به رسمیت شناخته است. سخنران بعدی، آقای عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی…

ادامه خواندن گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات