کنفرانسِ یک روزه در پیوند با مصالحه و عدالت

به تأریخِ ۱۹ عقربِ ۱۳۸۹ خورشیدی، برابر با ۱۰ نوامبرِ ۲۰۱۰ میلادی، کنفرانسی زیرِ نامِ «مصالحه و عدالت»، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، جامعۀ بازِ افغانستان، دفتر نماینده گی سازمانِ مللِ متحد در افغانستان (یوناما) و مرکزِ بین المللیِ عدالتِ انتقالی، در شهرِ کابل، راه اندازی شد. در این برنامه، به تعدادِ هفتاد تن از نماینده گانِ نهادهای بین المللی، نهادهای جامعۀ مدنی و اعضای شورای ولایتی، از نقاطِ مختلفِ کشور، گردِ هم آمده بودند.  برنامه، با تلاوتِ آیاتی از قرآن عظیم الشأن، آغاز شد. سپس محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، ضمنِ اظهارِ خوش آمدید به مهمانان، پیرامونِ ضرورتِ راه اندازی این برنامه و دستورِ کارِ آن، سخنانی ابراز کرد. سپس، آقایان استیفن دمستورا، نمایندۀ سرمنشی سازمانِ مللِ متحد در افغانستان، محمد معصوم ستانکزی، رییسِ دارالانشای شورای عالی صلح، فرانسس ویندریل، نمایندۀ پیشینِ اتحادیۀ اروپا در افغانستان، احمد رشید، روزنامه نگار و تحلیگرِ برجستۀ مسایل منطقه و باریِ سلام، رییسِ رادیو صبح بخیر افغانستان و عضوِ کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به عنوانِ سخنرانانِ بخشِ نخستِ برنامه، دیدگاههایشان را پیرامونِ صلح پروری و مصالحه در افغانستان، ابراز نموده، به پرسشهای اشتراک کننده گان، پاسخهای مفصل ارایه کردند. در بخشِ دومِ سخنرانیها، آقایان نادر نادری، سخنگوی کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، محمد اسماعیل قاسمیار، عضوِ شورای عالیِ صلح، و خانم سمیرا حمیدی، رییسِ شبکۀ زنانِ افغانستان، طیِ سخنانی، دیدگاههایشان را پیرامونِ عدالت و مصالحه، بیان کردند و در ختمِ سخنرانیها، به پرسشهای اشتراک کننده گان، پاسخ دادند. بخشِ بعدیِ کنفرانس، دربرگیرندۀ چهار کارِ گروهی بود. پیامِ کنفرانس، با درنظرداشتِ دیدگاههای مطرح شده در سخنرانیها و نتایجِ به دست آمده از کارهای گروهی تهیه گردید و به تأییدِ تمامی اشتراک کننده گان رسید. سپس، این پیام، توسطِ آقای نظری، در حضورِ اشتراک کننده گان…

ادامه خواندنکنفرانسِ یک روزه در پیوند با مصالحه و عدالت

گزارشِ مختصری از کارگاه سه روزۀ «رسانه ها و حقوق بشر»

گزارشگر: گل بشره احمدزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به تأریخ ۷ ، ۸ و ۹ اگست ۲۰۱۰، برنامۀ آموزشی سه روزه یی را با حمایتِ مالی کمیسیون مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، زیرِ نامِ «رسانه ها و حقوق بشر»، برای نماینده گانِ سی رسانۀ ملی، دایر کرد. این کارگاه، که در سالونِ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر راه اندازی شده بود، با سخنانِ وزیر احمدِ خرمی، مسؤول ارتباطات داخلی شبکه، آغاز شد. آقای خرمی، علاوه بر معرفی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از ارتباطاتِ نیکِ شبکه و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، سخن گفت و بر ضرورتِ استمرارِ همکاری میانِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و رسانه های کشور تأکید کرد. سپس، آقای خرمی، اجندا و دستورِ کارِ این برنامۀ سه روزه را مطرح کرد و رشتۀ سخن را به آقای صدیق الله توحیدی، رییسِ دیده بانِ رسانه های افغانستان، که پیشبرندۀ نخستین بخشِ برنامه بود، سپرد. دیده بانِ رسانه های افغانستان، از بخشهای کلیدی مؤسسۀ نی، که مرکزِ حمایتِ رسانه های افغانستان است و عضویتِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را نیز دارا میباشد، شمرده میشود. آقای توحیدی، بحثهای جالبی را پیرامونِ «تأریخِ رسانه های افغانستان»، «شناسایی قانون رسانه های همگانی کشور»، «استفادۀ مسؤولانه از آزادی بیان» و «چیستی دسترسی به اطلاعات»، مطرح کرد، که با پرسشهای زیادِ اشتراک کننده گان مواجه شد و پاسخهای کارشناسانه یی پیرامون پرسشهای مذکور، ارایه کرد. پیشبرندۀ بخشِ دومِ روزِ نخستِ این برنامه، آقای سید احمدِ مهران، از آموزگارانِ ارشدِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر بود، که موضوعاتِ مفیدی را در موردِ «ارتباطِ محیطِ زیست با حقوقِ بشر»، «انواعِ محیطِ زیست»، «عواملِ آلوده کنندۀ محیطِ زیست» و «نقشِ رسانه ها در حفاظت از محیطِ زیست»، برای اشتراک کننده گان پیشکش کرد. در روزِ دومِ کارگاه، آقای سنجرِ سهیل، خبرنگارِ موفق…

ادامه خواندنگزارشِ مختصری از کارگاه سه روزۀ «رسانه ها و حقوق بشر»

گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات

به تأریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۰، دیده بان اصالت افغانستان و ۱۶ نهاد ملی و بین المللی دیگر*، با راه اندازی کنفرانس مطبوعاتی، حمایت شان را از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، به ویژه در زمینۀ حمایت از مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تهیه شده است، اعلام کردند. در این نشست، که در هوتل کابل ان راه اندازی شده بود، تعداد زیادی از نمایندگان رسانه های ملی و بین المللی، نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی و فعالین حقوق بشر، شرکت کرده بودند. کنفرانس، به ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت، با سخنان یما ترابی، رییس دیده بان اصالت افغانستان، آغاز گردید. آقای ترابی، از حضور رسانه ها، نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر اظهار سپاسگزاری کرد و در بخشی از سخنانش، گفت: امروز ۱۷ نهاد جامعۀ مدنی، که اکثراً نهادهای چتر و هماهنگ کنندۀ جامعۀ مدنی اند، به نمایندگی از دوصد نهاد جامعۀ مدنی و رسانه های افغانستان، از حکومت افغانستان تقاضا مینمایند، که قانون دسترسی به اطلاعات را، که مسؤده آن، توسط شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تهیه گردیده، به تصویب برساند. سپس، آقای وزیراحمد خرمی، مسؤول بخش ارتباطات داخلی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، گزارش مفصل از فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون حق دسترسی به اطلاعات و تهیۀ مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات را به خوانش گرفت. بعداً، آقای احمد رفیع نادری، نمایندۀ انجمن مستقل وکلای مدافع، پیرامون ضرورت قانون دسترسی به اطلاعات، سخنرانی نمود. وی، در بخشی از سخنان خویش، گفت: دسترسی به اطلاعات، یک حق مسلم بشری بوده و در سیستم حقوقی افغانستان، تصدیق شده است. مادۀ پنجاه قانون اساسی افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان کشور، به رسمیت شناخته است. سخنران بعدی، آقای عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی…

ادامه خواندنگزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات

تدویرِ دومین سمپوزیمِ تحلیلی، زیر نام «دســـترسی به اطلاعـــات و نقـــشِ آن در تأمیـــنِ دموکراسی و ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر»

۷ سرطانِ ۱۳۸۹، برابر با ۲۸ جونِ ۲۰۱۰ کابل ـ افغانستان شبکۀ جامعۀ مدنی حقوق بشر افغانستان، که از آوان تأسیس خویش، جهت تأمین حقوق بشر در افغانستان، برنامه های زیادی را در راستای آموزش، آگاهیدهی و هماهنگی، راه اندازی کرده است، این بار، به ادامۀ نخستین سمپوزیم تحلیلی، که در پیوند به حق دسترسی به اطلاعات، در شهر مزارشریف به تأریخ ۲۹ می ۲۰۰۹، راه اندازی کرده بود، دومین سمپوزیم تحلیلی را زیر نام «دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تأمین دموکراسی و ترویج فرهنگ حقوق بشر»، در شهر کابل راه اندازی کرد. در این سمپوزیم، نمایندگان جامعه مدنی، اعضای شورای ملی، نمایندۀ حکومت و نمایندگان رسانه های افغانستان حضور داشتند و پیرامون دسترسی به اطلاعات، بحثها، تحلیلها و مقاله های ارزشمندی را ارایه کردند. سمپوزیم، که با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید، توسط آقای عارف بیات، آغاز شد، دو بخش داشت: بخش نخست، دربرگیرندۀ پیامها، سخنرانیها و گزارشها بود. این بخش توسط آقای جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و سرپرست معیینیت فرهنگی آن وزارت، آغاز شد. آقای نورانی، پیام جلالتمآب داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، را که عنوانی سمپوزیم فرستاده شده بود، به خوانش گرفت. در این پیام آمده است، که وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش میکند تا زمینۀ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را برای مردم، بیشتر از پیش، فراهم سازد و نیز به گونۀ خاص، حمایت خوبش را از ایجاد پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات اعلام داشت و این اقدام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را گامی به سوی قانونمند شدن دانست. دومین سخنران این سمپوزیم تحلیلی، آقای محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بود. وی، ضمن توضیح و تشریح مفصل برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، در بخشی از…

ادامه خواندنتدویرِ دومین سمپوزیمِ تحلیلی، زیر نام «دســـترسی به اطلاعـــات و نقـــشِ آن در تأمیـــنِ دموکراسی و ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر»

افتتاحِ جادۀ شهید اجملِ نقشبندی

جادۀ شهید اجملِ نقشبندی، توسطِ رییسِ اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستانِ افغان، رسماً‌ افتتاح شد. به تأریخِ ۲۶ جون ۲۰۱۰، شماری از ژورنالیستان، نهادهای جامعۀ مدنی و مسؤولانِ رسانه ها، جهتِ افتتاحِ جادۀ شهید اجملِ نقشبندی، گردِهم آمدند. جاده یی، که به نامِ شهید اجملِ نقشبندی نامگذاری شده، از چهارراهیِ دهنِ باغ آغاز و در چهارراهیِ برکی پایان مییابد. در مراسم افتتاح این جاده، عبدالحمید مبارز، رییسِ اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستان افغانستان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر و عضو شورای عالی رسانه ها، صـــدیق الله توحیـــدی، رییس دیده بانِ رسانه ها، باری سلام، رییسِ آوانما پرودکشن، فهیم دشتی، مدیرِ مسؤولِ هفته نامۀ کابل، سید علی محمد رضوانی، مدیر مسؤول هفته نامۀ اقتدارِ ملی، شماری از اعضای خانوادۀ شهید اجملِ نقشبندی و خبرنگاران رسانه های مختلف، حضور داشتند. مراسم، با سخنانِ عبدالحمید مبارز، رییسِ اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستانِ افغانستان، آغاز گردید. وی، در بخشی از سخنانِ خویش، گفت: «این جاده را جهتِ ارجگزاری به این ژورنالیست، به نامِ اجملِ نقشبندی مسمی میکنیم». وی، از دولت خواست تا به امنیتِ روزنامه نگاران، توجه جدی کند؛ چون بدتر شدنِ وضعیتِ امنیتی، تأثیرِ مستقیم بر کارِ روزنامه نگاران دارد. صدیق الله توحیدی، رییس دیده بانِ رسانه ها نیز، طی مصاحبه یی با رسانه ها گفت: « همه ساله، امنیتِ ژورنالیستان کشور، رو به خرابی بوده و شمارِ زیادی از ژورنالیستان و خبرنگاران، از سوی جناحهای مختلف، لت و کوب شده اند. وی، از دولت خواست تا در تأمینِ امنیتِ ژورنالیستان، جدیتِ بیشتر به خرچ دهد». این در حالی است، که پیش از این رحیم الله سمندر، رییسِ انجمنِ آزادِ ژورنالیستان، به رسانه ها گفته بود، که در سال ۲۰۰۹ میلادی، ۱۲۰ مورد خشونت، شاملِ جراحت، بازداشت، اختطاف، لت و کوبِ ژورنالیستان و مسدود شدنِ رسانه ها صورت گرفته است. آقای نقشبندی، هنگامِ همراهی با «دانیل ماستروجیاکومو»، خبرنگارِ ایتالیایی و سید…

ادامه خواندنافتتاحِ جادۀ شهید اجملِ نقشبندی

گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در رابطه با تشکیل کابینۀ جدید

گزارشگر: گل بشره احمدزی به دنبال معرفی نامزد وزیران کابینۀ جدید کشور، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به تأریخ ۷ جدی ۱۳۸۸، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹، کنفرانس مطبوعاتی را به منظور طرح خواستها و پیشنهادهای جامعۀ مدنی به دولت، راه اندازی کرد. در این کنفرانس مطبوعاتی، تعداد کثیری از رسانه های ملی و بین المللی و نماینده گان نهادهای عضو شبکه، اشتراک کرده بودند. در آغاز کنفرانس، آقای محمد نعیم نظری، هم آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، حضور گرم رسانه ها و اعضای نهادهای عضو شبکه را خیرمقدم گفت و هدف از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را جلب توجه دوبارۀ حکومت و شورای ملی، در خصوص خواستها و پیشنهادهای جامعۀ مدنی، در زمینۀ ایجاد یک کابینۀ کارا، با رعایت همسانی جنسیتی و مبرا از چهره های قانون شکن و متخلف از حقوق بشر بیان کرد و از سوی دیگر، نادیده گرفتن نکات مطرح شده از سوی نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر را علتی بر برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی خواند. سپس، اعلامیۀ مذکور، توسط آقای خانعلی رادمند، مسؤول نهاد اجتماعی و فرهنگی صلح و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به خوانش گرفته شد. در فرجام، اعضای کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هریک، احمد جاوید شکیب، رییس بنیاد صلح و عدالت، باری سلام، رییس رادیو صبح بخیر افغانستان و انجنیر یونس اختر، رییس مؤسسۀ ارتباط، به پرسشهای خبرنگاران، پاسخهای مفصل ارایه داشتند. در ذیل، متن کامل اعلامیۀ مذکور را به خوانش بگیرید: ------------------------------------------------------------------------------------------- اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون تشکیل کابینۀ جدید ۷ جدی ۱۳۸۸، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ کابل ـ افغانستان به تأریخ ۲۸ قوس سال جاری، سخنگوی رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد، که رییس حکومت، فهرست اعضای…

ادامه خواندنگزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در رابطه با تشکیل کابینۀ جدید

دسترسی به اطلاعات، یکی از اولویتهای ستراتیژیک برای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

دسترسی به اطلاعات، به یکی از نیازمندیهای مهم در کشور مبدل گردیده است. گستردگی فساد اداری، کم توجهی به خواستهای شهروندان برای اطلاعات در جریان انتخابات و نبود ارتباط ارگانیک میان شهروندان و دولت افغانستان، از نتایج و پیامدهای ناخوشایند کمبود دسترسی به اطلاعات به حساب می آید. در جریان شش سال اخیر، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، بحثهای گسترده یی را در پیوند به حقوق بشر راه اندازی نموده است و در نتیجۀ این بحثها، به این باور رسیده است، که پرداختن به دسترسی به اطلاعات، زمینه های تطبیق ارزشهای حقوق بشر را مساعدتر میگرداند. برای پرداختن کارشناسانه پیرامون دسترسی به اطلاعات، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، سمپوزیم تحلیلی پیرامون دسترسی به اطلاعات را، به تأریخ ۲۹ می ۲۰۰۹، در شهر مزارِشریف راه اندازی نمود. اشتراک کنندگان این سمپوزیم، عوامل کمبود دسترسی به اطلاعات را به پژوهـــش گرفت و راهــــهای مـــؤثری را برای شـبکۀ جامعۀ مدنی و حقـوق بشر افغانستان پیشنهاد نمود. سمپوزیم تحلیلیِ مذکور دریافت، که برای واقعی ساختن دسترسی به اطلاعات، نیازی به قانون دسترسی به اطلاعات وجود دارد. سمپوزیم پیشنهاد نمود تا گروه کاریی از نخبگان در شهر مزارِشریف شکل گیرد، تا این گروه، نخستین پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات را تهیه نماید. دریافتهای این سمپوزیم شامل برنامه های اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر گردید. پس از آن که گروه کاری شکل گرفت، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هماهنگیهای لازم را برای شکلگیری نخستین طرح پیشنویس فراهم نمود. اعضای گروه کاری، که عبارتند از آقای سید محمد اسلامی، کارشناس امور دینی، آقای رحیم ابراهیم، روزنامه نگار و استاد دانشگاه، آقای تقی واحدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و آقای کاوه سحاب، کارشناس امور حقوقی، توانستد در مدت هفت ماه کار خستگی ناپذیر، نخستین طرح پیشنویس را تهیه کنند و آن را برای نهادهای مدنی،…

ادامه خواندندسترسی به اطلاعات، یکی از اولویتهای ستراتیژیک برای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

«نی»، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، برندۀ جایزۀ منتن شناخته شد

مؤسسۀ «نی»، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، که یکی از نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان اســــــــــــت، برندۀ جایزۀ منتن (Manthan) شناخته شد. در رقابتی که میان ۴۰۰ مؤسسۀ رسانه یی و فناوری معلوماتی هشت کشور جنوب آسیا دایر گردیده بود، مؤسسۀ «نی» حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، برندۀ جایزه شناخته شد. این جایزه، در ۱۳ بخش، برای آن عده از مؤسساتی که در گسترۀ رسانه های محلی، آموزش و پرورش، محیط زیست، مبایل، فناوری معلوماتی و ... کارهای مؤثری را انجام داده بودند، تفویض گردید. در محفلی، که به منظور اهدای جوایز به رسانه ها و مؤسسات رسانه یی، به تأریخ ۱۸ و ۱۹ ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ ، در شهر دهلی جدید کشور هندوستان، برگزار شده بود، از مجموع مؤسسات و پروژه هایی که نامزد این جایزه بودند، ۴۵ نهاد توانستند جایزۀ منتن را در بخشهای مختلف، به دست آورند. قابل یادآوری است، که در بخش رسانه های محلی، ۶۵ رسانه و نهاد رسانه یی، نامزد شده بودند، که از جمله افغانستان، نیپال و هندوستان، موفق به دریافت جایزه شدند. مؤسسۀ «نی»، از چهار سال به اینسو، با رسانه های افغانستان، همگام بوده و به ویژه در بخش ظرفیت پروری رادیوهای محلی، کارهای چشمگیری را انجام داده است. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دریافت این جایزۀ ارزشمند را به آقای میر عبدالواحد هاشمی، رییس مؤسسۀ «نی»، تمامی کارمندان گرامی آن مؤسسه و برای همۀ فعالین رسانه یی افغانستان تبریک گفته، برای شان پیروزیهای بیشتر آرزو مینماید. برای معلومات بیشتر در مورد جایزۀ منتن، لطفآ به این ویب سایت، مراجعه نمایید: www.manthanaward.org همچنان، جهت معلومات بیشتر میتوانید به شمارۀ مبایل و ایمیل آدرس زیر، تماس بگیرید: ۰۷۰۰۲۹۸۶۳۷ hashimiw@nai.org.af

ادامه خواندن«نی»، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، برندۀ جایزۀ منتن شناخته شد

گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی، پیرامون نامۀ تحلیلی سرگشادۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، عنوانی رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان

گزارشگر: فروزان آرزو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به تأریخ ۱۹ قوس ۱۳۸۸ خورشیدی، برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی، کنفرانس مطبوعاتی را به مناسبت دهم دسامبر، شصست و یکمین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و به منظور نشر فراگیر نامۀ پژوهشی سرگشاده، عنوانی رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با اشتراک گستردۀ رسانه ها، نمایندگان نهادهای بین المللی، نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر، در شهر کابل راه اندازی کرد. این کنفرانس، به ساعت ۹ صبح، با سخنان محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، رسماً آغاز گردید. آقای نظری، نخست روز جهانی حقوق بشر را برای تمامی اشتراک کنندگان و فعالین و هواداران حقوق بشر تبریک و تهنیت گفت و از حضور رسانه ها و نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر، اظهار سپاسگزاری کرد و هدف از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را، نشر و توسعۀ دیدگاههای جامعۀ مدنی، از طریق رسانه ها به دولت و شهروندان افغانستان خواند. همچنان، آقای نظری، پیرامون نحوۀ تهیۀ این نامۀ پژوهشی و تحلیلی، معلومات مختصری ارایه کرد. سپس، باری سلام، رییس رادیو صبح بخیر افغانستان و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این نامۀ سرگشاده را به خوانش گرفت. در اخیر، آقایان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، احمد جاوید شکیب، رییس بنیاد صلح و عدالت و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکه، انجنیر یونس اختر، رییس مؤسسۀ ارتباط و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکه و باری سلام، رییس رادیو صبح بخیر افغانستان و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به پرسشهای خبرنگاران، پاسخ ارایه کردند. اشتراک کنندگان، این عملکرد مثبت شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را یک ابتکار ارزنده دانسته، از دولت افغانستان تقاضا به عمل…

ادامه خواندنگزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی، پیرامون نامۀ تحلیلی سرگشادۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، عنوانی رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان

گزارش مختصراز کارگاه سه روزه پیرامون «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»

گزارشگر: گل بشره احمدزی کارگاه آموزشی سه روزۀ «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، باهمکاری بخش عدالت انتقالی یوناما، مرکز بین المللی عدالت انتقالی، بخش افغانستان انستیتوت جامعۀ باز و انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا، از تأریخ سوم تا پنجم عقرب سال روان، در هوتل کاپیتان ان شهر کابل، برگزار گردید. در این کارگاه، نمایندگان ۱۸ نهاد جامعۀ مدنی از کابل و ۱۳ نهاد از ولایتهای هرات، کندهار، بلخ، کندز، تخار، قاریاب، ننگرهار و بامیان شرکت کرده بودند. کارگاه، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید، توسط آقای اسماعیل ذکی آغاز شد. سپس، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را، از دید ستراتیژِیک و ساختاری، به معرفی گرفت. بعداً خانم مورینا موری، مسؤول بخش عدالت انتقالی دفتر یوناما در افغانستان، کرن ویلیمز، عضو ارشد مرکز بین المللی عدالت انتقالی در افغانستان، خانم نیلوفر سخی، رییس انستیتیوت جامعۀ باز در افغانستان و آقای جان دیمسی، عضو انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، نهادهای شان را به معرفی گرفتند. سپس، خانم مورینا موری، بر اساس دستور کار کارگاه، به توضیح مفهوم عدالت انتقالی و ضرورت طرح آن در افغانستان، پرداخت. بعداً، یک فلم مستند در مورد دادخواهی برای عدالت انتقالی و نقش کمیسیون حقیقت یاب در اجرای این فرایند در کشورهایی مثل پرو، آفریقای جنوبی، شیلی، مراکش و ... نمایش داده شد. تهیه کنندۀ این فلم، توجه ویژه یی برنقش مؤثر کمیسیون حقیقت یاب و فهم درست از عدالت انتقالی داشت. در نتیجۀ دیدن این فلم، اشتراک کنندگان دریافتند که نباید عدالت انتقالی را عدالت کیفری دانست و انتقامجویی پنداشت؛ بلکه عدالت انتقالی، بیشتر، به مفهوم تصفیۀ وجدانی جنایاتی است، که در گذشته اتفاق افتاده، ولی مرتکبین آن همچنان بر موقف…

ادامه خواندنگزارش مختصراز کارگاه سه روزه پیرامون «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»