گرامیداشت از دومینِ سالروزِ فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در صفحاتِ شــــــمالِ کشـــــور

سروش کاظمی، هم آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در صفحاتِ شمال برای گرامیداشت از دومین سالروزِ فعالیتهای مرکزِ هم آهنگیِ شمالِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، محفلی با اشتراکِ رییسِ ساحه ییِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، نمایندگانِ نهادهای فعالِ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشری، روشنفکران، نمایندگانِ رسانه ها و دانشجویانِ ولایتِ بلخ، برگزار گردید. در آغاز، سروشِ کاظمی، هم آهنگ کننده شبکه جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در شمالِ کشور، ضمنِ سپاسگزاری از حضورِ گرمِ اشتراک کنندگان، گفت: «دو سال پیش، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نخستین دفتر ساحه ییِ خویش را در شهرِ باستانیِ مزارِ شریف، با راه اندازیِ گفتمانِ حقوقِ بشر، ایجاد کرد. از آن روز به اینسو، شبکه با راه اندازیِ برنامه های آموزشی، گفتمانها و هم آهنگی میانِ نهادهای جامعۀ مدنیِ که در راستای تعمیمِ حقوقِ بشر فعالیت دارند، چهرۀ کارای خود را متبارز ساخت. در این مدت، دفترِ شمالِ شبکه توانست برنامه های متعددی را در ۹ ولایتِ شمال و شمالشرقِ کشور راه اندازی نماید. هرچند داشته های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، نمی تواند نیازمندی گستردۀ نهادهای مدنی در صفحاتِ شمالِ کشور را کفایت کند، ولی با آنهم شبکه توانست، زمینه های گفتمانهای سازنده یی را برای نهادهای جامعۀ مدنی در زونِ شمال فراهم سازد. راه اندازیِ کنفرانسهای حقوقِ بشر و جامعۀ مدنی در عرصه های حقوقِ مدنی و سیاسی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از نمونه های ارزشمندِ برنامه های دفترِ شمالِ شبکه می تواند به حساب آید. از سوی دیگر، دفترِ شمالِ شبکه، برای تأثیرگذاریهای لازم بر نهادهای دولتی و جامعۀ بین المللی، گامهای مهمی را برداشته است. در این زمینه می توان از راه اندازیِ سمپوزیمِ «گفتمانِ ملی» نام برد، که با استقبالِ گستردۀ مسؤولینِ نهادهای حکومتی، شورای ولایتی، نهادهای جامعۀ مدنی، رسانه ها، دانشجویان و روشنفکرانِ ولایتِ بلخ رو…

ادامه خواندنگرامیداشت از دومینِ سالروزِ فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در صفحاتِ شــــــمالِ کشـــــور

شهرِ هرات، میزبانِ گفتمان حقِ زن

خالده خرسند در چند سالِ اخیر، تلاشها برای ایجادِ جامعۀ مدنی و توضیحِ ابعادِ گفتمانهای حقوق بشری در کشور، گسترش یافته است. بسیاری از خبرگان و کارشناسانِ شایستۀ کشور، چه در داخل و چه در خارج از افغانستان، کوشیده اند تا با گفته ها و نوشته های خویش، سطحِ آگاهیِ مردم را نسبت به این مفاهیم بالا ببرند. از سوی دیگر، کارکردهای تعدادی از انجمنها و نهادهای مدنی، در شرح و بسطِ این گونه مفاهیم، تأثیراتِ قابلِ ملاحظه یی داشته است. با آن هم، کشورِ جنگزده، فقیر و سنتیِ مانندِ افغانستان، امروزه بیش از پیش، به شناختِ جهانِ مدرن و مفاهیمِ انسانیِ آن نیاز دارد. تأریخِ معاصرِ افغانستان، در رویارویی با تمدن و فرهنگِ غرب رقم خورده است و کسانی که تلاش کرده اند تا با نگاه «غرب ستیزانه» یا «غرب گرایانه»، سرنوشتِ این رویارویی را رقم بزنند، هرکدام به نوعی، دچارِ افراط و تفریط شده اند و بر بن بستهای تأریخیِ این کشور، بن بستِ دیگری افزوده اند. بدین گونه، حس می شود که عمده ترین چالش فراروی رویکردهای جامعۀ مدنی و گفتمانهای حقوقِ بشر، نسبت دادنِ افراطیِ این پدیده ها به جامعۀ غربی و غیرِ مؤثر پنداشتنِ هرکدام برای جوامعی چون افغانستان است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، پیوسته در تلاش است تا در موردِ مفاهیم جامعۀ مدنی و گفتمانهای حقوقِ بشری، رویکرد های ارزشی داشته باشد. در این راستا، شبکه، به دنبالۀ گامهای پیشینِ خویش، اینبار به جدی ترین چالشِ فراروی جامعۀ مدنی، یعنی گفتمانِ حقوقِ زن، پرداخته و با ترتیبِ دستنامه یی در این مورد، تصویرِ دقیقی از این مفاهیم ارایه داده است. دستنامۀ گفتمانِ حقِ زن در افغانستان، یک مجموعۀ انتقادی بوده و تناقض میانِ تفسیرهای عمده در موردِ گفتمانِ حقِ زن را مطرح کرده است. دستنامۀ گفتمانِ حقِ زن در افغانستان، در گامِ نخست، در قالبِ برنامۀ یک هفته یی، به…

ادامه خواندنشهرِ هرات، میزبانِ گفتمان حقِ زن

همایشِ یک روزه زیرِ نامِ «کنفرانسِ پاریس: جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر»

راضیه صیاد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، به تأریخِ ٢٨ سرطانِ ۱۳۸۷ خورشیدی، برابر ۱۷ جولایِ ۲۰۰۸ میلادی، همایشِ یک روزه ییِ را زیرِ نامِ «کنفرانسِ پاریس: جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر»، با اشتراکِ نمایندگانِ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، نمایندگانِ رسانه ها، نمایندۀ سفارت فرانسه و نمایندۀ سفارتِ ایتالیا در شهرِ کابل برگزار کرد. این همایش، ساعتِ ۹ صبح، پس از تلاوتِ آیاتی از قرآنِ پاک، با سخنانِ آقایِ نعیمِ نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، رسماً آغاز گردید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، که متشکل از ۶۰ نهادِ مدنی و حقوقِِ بشری می باشد، در راستایِ فراهم آوری نقشِ مؤثرِ نهادهای جامعۀ مدنی در روندِ حکومت سازی، ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر و تحکیمِ حاکمیتِ قانون، فعالیت های گسترده یی داشته است . هدفِ این همایش، پیگیریِ پیامدها و پیشنهادهای گروه کاریِ جامعۀ مدنی در کنفرانسِِ پیش زمینه ییِ پاریس و ایجادِ هم آهنگی و انسجامِ بیشترِ نهادهای جامعۀ مدنی در اشتراکِ فعال و حضورِ مشروع در برنامه های مشابه بعدی، که در پیوند با مسایلِ افغانستان برگزار خواهند شد، بود. از سالِ ۲۰۰۱ میلادی به اینسو، افغانستان و جهان، شاهدِ برگزاری کنفرانسهایِ متعددِ بین المللی چون کنفرانسِ بن، توکیو و لندن برای افغانستان بوده است، که اجلاسِ بین المللیِ کمک به بازسازیِ افغانستان در پاریس نیز، به سلسلۀ این کنفرانسها برگزار گردید. تشکیلِ کنفرانسِ بن برایِ افغانستان، در اواخرِ سالِ ۲۰۰۱ میلادی، سرآغازِ یک فصلِِ جدید در تأریخِ سیاسیِ معاصرِ این کشور بود، که افغانستان را در مرکزِ توجه جامعۀ جهانی قرار داد. کنفرانسِ بن، به منظورِ ایجادِ یک ساختارِ سیاسیِ متوازن و دموکراتیک؛ کنفرانسِِ توکیو، جهتِ ایجادِ برنامۀ مشخصِِ بازسازی، تأمینِ امنیت و مبارزه با موادِ مخدر و کنفرانسِ لندن، در راستایِ توسعۀ اقتصادی و سیاسیِ کشور، راه اندازی شده بود. اجلاسِِ پاریس، چهارمین کنفرانسِ بین المللی و…

ادامه خواندنهمایشِ یک روزه زیرِ نامِ «کنفرانسِ پاریس: جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر»