کارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به تأریخ ۸ حملِ ۱۳۹۰ خورشیدی، برابر با ۲۸ مارچِ ۲۰۱۱ میلادی، برنامۀ ویژه یی را زیرِ نامِ «تقویتِ تساویِ جنسیتی» راه اندازی نمود. هدفِ این برنامه، نظارت از وضعیت و دادخواهی جهتِ زمینه سازی برای تطبیقِ مفادِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد بود، که به همکاریِ مالی ASGP ، راه اندازی گردید. این برنامه، که برای هفت ماه طراحی گردیده بود، سه ولایتِ کشور، یعنی کابل، پروان و بامیان را تحتِ پوشش قرار داد و در هر ولایت، به تعدادِ ۱۰۰ خانم، با استفاده از یک معیارِ مشخص شناسایی شد. سپس، در هر ولایت، افرادِ یاد شده، به گروه دادخواه و گروه مشاورین، تقسیمات گردیدند. گروه دادخواه، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۷۵ خانمِ تحصیل کرده بود، که به دلایلی شغلِ رسمی نداشتند. این برنامه، به منظورِ بلند بردنِ سطحِ آگاهیِ آنان از قطعنامه ها، به ویژه آگاهی از قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و سایرِ تعهدات و مسؤولیتهای دولتِ افغانستان در قبالِ تعهداتِ بین المللی، و نیز پیرامونِ «شناختِ دادخواهی» و «روشهای دادخواهی»، راه اندازی گردیده بود. گروه مشاورین، در هر یک از ولایاتِ یادشده، متشکل از ۲۵ خانمِ فعال در زمینۀ حقِ زن، که در اداراتِ دولتی یا غیرِدولتی، مصروفِ کار و اشتغال بود. این گروه، به گونۀ منظم، در برنامه های گفتمانِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر اشتراک کردند. هدف از این گفتمانها، بلند بردنِ سطحِ مهارتِ خانمها، دریافتِ اطلاعات و دیدگاههای آنان پیرامونِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و به گفتمان کشاندن موضوعات بود، تا آنان بتوانند اطلاعاتِ لازم را در پیوند با پالیسیها و برنامه های دفاترِ شان در راستای تساویِ جنسیتی و قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای سازمانِ مللِ متحد، جمع آوری نموده و این معلومات را بعد از گفتگو و مباحثاتِ گسترده، به دسترس گروه دادخواه،…

ادامه خواندنکارکردهای مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

گزارشِ مختصری از کارگاه سه روزۀ «رسانه ها و حقوق بشر»

گزارشگر: گل بشره احمدزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به تأریخ ۷ ، ۸ و ۹ اگست ۲۰۱۰، برنامۀ آموزشی سه روزه یی را با حمایتِ مالی کمیسیون مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، زیرِ نامِ «رسانه ها و حقوق بشر»، برای نماینده گانِ سی رسانۀ ملی، دایر کرد. این کارگاه، که در سالونِ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر راه اندازی شده بود، با سخنانِ وزیر احمدِ خرمی، مسؤول ارتباطات داخلی شبکه، آغاز شد. آقای خرمی، علاوه بر معرفی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از ارتباطاتِ نیکِ شبکه و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، سخن گفت و بر ضرورتِ استمرارِ همکاری میانِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و رسانه های کشور تأکید کرد. سپس، آقای خرمی، اجندا و دستورِ کارِ این برنامۀ سه روزه را مطرح کرد و رشتۀ سخن را به آقای صدیق الله توحیدی، رییسِ دیده بانِ رسانه های افغانستان، که پیشبرندۀ نخستین بخشِ برنامه بود، سپرد. دیده بانِ رسانه های افغانستان، از بخشهای کلیدی مؤسسۀ نی، که مرکزِ حمایتِ رسانه های افغانستان است و عضویتِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را نیز دارا میباشد، شمرده میشود. آقای توحیدی، بحثهای جالبی را پیرامونِ «تأریخِ رسانه های افغانستان»، «شناسایی قانون رسانه های همگانی کشور»، «استفادۀ مسؤولانه از آزادی بیان» و «چیستی دسترسی به اطلاعات»، مطرح کرد، که با پرسشهای زیادِ اشتراک کننده گان مواجه شد و پاسخهای کارشناسانه یی پیرامون پرسشهای مذکور، ارایه کرد. پیشبرندۀ بخشِ دومِ روزِ نخستِ این برنامه، آقای سید احمدِ مهران، از آموزگارانِ ارشدِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر بود، که موضوعاتِ مفیدی را در موردِ «ارتباطِ محیطِ زیست با حقوقِ بشر»، «انواعِ محیطِ زیست»، «عواملِ آلوده کنندۀ محیطِ زیست» و «نقشِ رسانه ها در حفاظت از محیطِ زیست»، برای اشتراک کننده گان پیشکش کرد. در روزِ دومِ کارگاه، آقای سنجرِ سهیل، خبرنگارِ موفق…

ادامه خواندنگزارشِ مختصری از کارگاه سه روزۀ «رسانه ها و حقوق بشر»

مرکز منابع

 مرکزِ منابع، به گونۀ متواتر، گفتمانهای حقوق بشر و جامعۀ مدنی را در راه اندازی مباحثات، گفتگوها، میزِگردها و جمعبندی به چالش می کشاند. مرکزِ منابع در این گفتمانها نقشِ محوری دارد و از نحوۀ پرداخت به گفتمانها، گزارشها و نتیجه گیریهای خویش را به شبکه می سپارد. وقت کاری این مرکز همه روزه، به استثنای روزهای جمعه و شنبه، از ساعتِ هشتِ صبح تا چهارِ بعد از چاشت است، که علاقمندان می توانند ازین تسهیلات استفاده نمایند.

ادامه خواندنمرکز منابع

گزارش مختصراز کارگاه سه روزه پیرامون «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»

گزارشگر: گل بشره احمدزی کارگاه آموزشی سه روزۀ «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، باهمکاری بخش عدالت انتقالی یوناما، مرکز بین المللی عدالت انتقالی، بخش افغانستان انستیتوت جامعۀ باز و انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا، از تأریخ سوم تا پنجم عقرب سال روان، در هوتل کاپیتان ان شهر کابل، برگزار گردید. در این کارگاه، نمایندگان ۱۸ نهاد جامعۀ مدنی از کابل و ۱۳ نهاد از ولایتهای هرات، کندهار، بلخ، کندز، تخار، قاریاب، ننگرهار و بامیان شرکت کرده بودند. کارگاه، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید، توسط آقای اسماعیل ذکی آغاز شد. سپس، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را، از دید ستراتیژِیک و ساختاری، به معرفی گرفت. بعداً خانم مورینا موری، مسؤول بخش عدالت انتقالی دفتر یوناما در افغانستان، کرن ویلیمز، عضو ارشد مرکز بین المللی عدالت انتقالی در افغانستان، خانم نیلوفر سخی، رییس انستیتیوت جامعۀ باز در افغانستان و آقای جان دیمسی، عضو انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، نهادهای شان را به معرفی گرفتند. سپس، خانم مورینا موری، بر اساس دستور کار کارگاه، به توضیح مفهوم عدالت انتقالی و ضرورت طرح آن در افغانستان، پرداخت. بعداً، یک فلم مستند در مورد دادخواهی برای عدالت انتقالی و نقش کمیسیون حقیقت یاب در اجرای این فرایند در کشورهایی مثل پرو، آفریقای جنوبی، شیلی، مراکش و ... نمایش داده شد. تهیه کنندۀ این فلم، توجه ویژه یی برنقش مؤثر کمیسیون حقیقت یاب و فهم درست از عدالت انتقالی داشت. در نتیجۀ دیدن این فلم، اشتراک کنندگان دریافتند که نباید عدالت انتقالی را عدالت کیفری دانست و انتقامجویی پنداشت؛ بلکه عدالت انتقالی، بیشتر، به مفهوم تصفیۀ وجدانی جنایاتی است، که در گذشته اتفاق افتاده، ولی مرتکبین آن همچنان بر موقف…

ادامه خواندنگزارش مختصراز کارگاه سه روزه پیرامون «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»

گزارش افتتاح مرکز هماهنگی زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان

به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۸۸خورشیدی، برابر با ۱۵ سپتمبر ۲۰۰۹ میلادی، دفتر زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، با اشتراک سخنگوی مقام ولایت بامیان، اعضای شورای ولایتی، مسؤول حقوق بشر یوناما در ولایت بامیان، سرپرست دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، رؤسای سایر ارگانهای دولتی، اساتید دانشگاه بامیان، مسؤولین و نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی، خبرنگاران و جمع کثیری از دانشجویان افتتاح گردید. مراسم، با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید. سپس، آقای محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دربارۀ ستراتیژی، ساختار و فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، معلومات مفصل ارایه کرد و در اخیر، آقای اسماعیل ذکی را به عنوان هماهنگ کنندۀ زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان و آقای اکبر دانش را به حیث مسؤول مالی و اداری زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، معرفی کرد. سپس آقای عبدالرحمن احمدی، سخنگوی مقام ولایت بامیان، افتتاح دفتر ساحه یی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان را برای مردم، نمایندگان جامعۀ مدنی، روشنفکران و کسانی که برای تحقق حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون تلاش مینمایند، تبریک و تهنیت عرض نمود. سخنران دیگر این محفل، خانم الیزابت، رییس حقوق بشر دفتر یوناما در ولایت بامیان بود، که ضمن اظهار قدردانی از افتتاح دفتر شبکه در بامیان، گفت: من به نمایندگی از دفتر یوناما، به ویژه به حیث مسؤول بخش حقوق بشر آن دفتر، همکاریهای کامل خویش را با دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر اعلان مینمایم. این نهادی است که واقعا کارایی داشته و همواره، در راستای حقوق بشری، حاکمیت قانون و اساسات دموکراسی، تلاش میکند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر نهادی است که مفهوم حکومتداری خوب و قانونمداری را برای فرد ـ فرد ملت افغانستان معرفی…

ادامه خواندنگزارش افتتاح مرکز هماهنگی زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان

برگزاری نخستین مجمع عمومی نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت باستانی بامیان

به تأریخ ۲۴ سنبله ۱۳۸۸ خورشیدی، برابر با ۱۵ سپتمبر ۲۰۰۹ میلادی، نخستین مجمع عمومی نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در شهر بامیان، دایر گردید. در این نشست، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، وزیر احمد خرمی، مسؤول ارتباطات داخلی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، اسماعیل ذکی، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی، اکبر دانش، مسؤول مالی ـ اداری شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی، خانم فاطمه کاظمی، مسؤول نهاد دفاع از خانواده های افغان، آقای نسیم احمدی، عضو انجمن نویسندگان بامیان، آقای محمد رضا دانش، مسؤول نهاد بهار سازندگی، آقای سید حسن پیام، مسؤول مؤسسۀ همنوای بشری و داکتر قاسم، مسؤول انجمن اجتماعی ـ فرهنگی راه نور، اشتراک کرده بودند. نشست، با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید، بعداً اسماعیل ذکی، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی، در رابطۀ شناسایی و معرفی نهادهای عضو، معلومات مفصل ارایه کرد. سپس، نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در رابطه به ساختار شبکه، توضیحات لازم ارایه کرد. در ادامه، انتخابات برای عضویت در بورد و کمیتۀ نظارت بر عضویت پذیری شبکه آغاز گردید، که از میان نامزدها، آقای نسیم احمدی، با کسب بیشترین رأی، به عنوان عضو بورد شبکه و آقای سید حسن پیام، با اکثریت آراء به عنوان عضو کمیتۀ نظارت بر عضویت پذیری شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، انتخاب گردیدند. در اخیر، وزیر احمد خرمی، مسؤول ارتباطات داخلی شبکه، پیرامون نحوۀ ارتباط گیری اعضای بورد و اعضای کمیتۀ نظارت بر عضویت پذیری، با دفتر مرکزی و دفاتر ساحه یی شبکه، معلومات ارایه داشت. نشست، به امید موفقیتهای بیشتر نهادهای مدنی افغانستان، به پایان رسید.

ادامه خواندنبرگزاری نخستین مجمع عمومی نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت باستانی بامیان

تدویر سمپوزیم تحلیلی زیر عنوان «رسانه ها، حق دسترسی به اطلاعات و انتخابات» در شهر مزار شریف

سروش کاظمی به تأریخ ۱۰ جوزای ۱۳۸۸، برابر با ۳۱ می ۲۰۰۹، سمپوزیم تحلیلی «رسانه ها، حق دسترسی به اطلاعات و انتخابات» ، از سوی مرکز هماهنگی شمال شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در تالار مارکوپولوی شهر مزار شریف، برگزار گردید. در این سمپوزیم، شصت تن از روشنفکران، فعالین حقوق بشر، مسؤولین نهادهای جامعۀ مدنی، نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نمایندۀ یوناما، رؤسای نهادهای دولتی و مسؤولین و نمایندگان رسانه ها شرکت کرده بودند. در آغاز برنامه، سروش کاظمی، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در شمال و شمالشرق، ضمن ادای سلام و ابراز خوش آمدید به اشتراک کننده ها، داشته ها و دستورکار سمپوزیم را به معرفی گرفت و در بخشی از سخنان خویش، گفت: «برنامه های تحلیلی و برگزاری گفتمانهای حقوق بشری در بُعد نوشتاری (چاپ مجلۀ انگاره، صفحۀ ویژۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در هفته نامۀ کلید، چاپ مقاله های تحقیقی)، در بُعد شنیداری (برنامۀ صدا، که از طریق رادیو صبح بخیر افغانستان نشر میگردد) و همچنان برگزاری این چنین همایشها، ما را در جهت رسیدن به جامعۀ استوار بر دموکراسی و حاکمیت قانون، که دورنمای کاری شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان است، نزدیک تر میسازد». سپس، خانم ثریا پرلیکا، به نمایندگی از بورد شبکه، از هماهنگی، ظرفیت پروری و دادخواهی، به عنوان ساحات کاری کلیدی و استراتیژیک شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان نام برد و کارهای شبکه را درعرصه های یاد شده، ارزنده و با اهمیت خواند. سپس آقای فیاض مهرآیین، رییس دفتر مقام ولایت بلخ، پیام والی ولایت بلخ، آقای عطا محمد نور را به خوانش گرفت، که در بخشی از این پیام آمده بود: «صرف نظر از نارساییها و کاستیهایی که طبعاً بنا بر فقدان تجربۀ کافی از آزادی و دموکراسی در کشور ما موجود است، در مدت کمتر از…

ادامه خواندنتدویر سمپوزیم تحلیلی زیر عنوان «رسانه ها، حق دسترسی به اطلاعات و انتخابات» در شهر مزار شریف

تدویر سمپوزیم تحلیلی پیرامون کاهش خشونت های خانوادگی در هرات

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر از آوان فعالیتهای خویش در زون غرب، برنامه هایی را برمحور گفت و شنود گسترده میان نهاد های جامعۀ مدنی، نهاد های حکومتی شامل در زمینۀ حقوق بشر، فعالین حقوق بشر و روشنفکران در شهر هرات راه اندازی نموده واز فبروری سال ۲۰۰۷ بدین سو، برنامه های آموزشی، آگاهی دهی و هم آهنگی را میان نهاد های جامعۀ مدنی و حقوق بشر در شهر هرات دایر کرده است. در راستای این هدف، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در همکاری و همیاری نظرات و تحلیل های نهاد های مدنی ، روشنفکران و فعالین حقوق بشر درولایت هرات، تصمیم به ارائۀ پروگرام های مفید آگاهی دهی و اطلاع رسانی بخاطر کاهش خشونت خانواده گی در هرات گرفت. بدین گونه شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان سمپوزیم تحلیلی حقوق بشر را زیر نام راه های بیرون رفت از خشونتهای خانواده گی به تاریخ ۴ جوزا ۱۳۸۸ برابر با ۲۵ می ۲۰۰۹ در شهر هرات راه اندازی نمود. سمپوزیم در هوتل پنج ستارۀ هرات با حضور نهاد های جامعۀ مدنی، نهاد های حکومتی فعال در زمینۀ حقوق بشر، روشنفکران، نخبه گان و علمای دینی در صبح روز دوشنبه شروع به کار نمود. این سمپوزیم استوار بر ۸ عنوان مقاله ازمنظرهمه سونگر، خشونت را به عنوان یک پدیدۀ ناهنجار در بستر اجتماعی اش مورد تحلیل و بررسی قرار داد. نخستین بخش سمپوزیم با سخنرانی های رسمی داکتر همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی هرات، انجنیر عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساحوی زون غرب کمسیون حقوق بشرافغانستان، خانم ثریا پرلیکا، عضو بورد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به انجام رسید. سپس ملک ستیز، کارمند ارشد در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر، مقالۀ مضمونی سمپوزیم تحلیلی را تحت عنوان «خشونت از دیدگاه حقوق مدنی – سیاسی» ارائه کرد. مقاله از دیدگاه حقوقی و جامعه شناختی…

ادامه خواندنتدویر سمپوزیم تحلیلی پیرامون کاهش خشونت های خانوادگی در هرات

کارگاه آموزشی درولایت بلخ

به تاریخ ۹ ثور ۱۳۸۸ برابر با ۲۹ اپریل ۲۰۰۹ مرکز هماهنگی شمالِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر ، کارگاه آموزشی یک روزه یی را برای بیست تن جوانان دانشجو و دانش آموز در سالون برگزاری برنامه های شبکه دایرنمود. نسیمه ازکیا، کارمند شبکه، از روش شناخت و میتدولوژی آموزش در شبکه، به عنوان روش های مؤثر و ممد و کار شده در داخل افغانستان یاد کرده، هدف راه اندازی کارگاه های آموزشی و مباحثات را تقویۀ ظرفیت و آگاهی در زمینه های مفاهیم اساسی حقوق بشر، جامعۀ مدنی و تقویت فرهنگ مباحثه و گفت و گو خواند. هنگام گشایش کارگاه، سروش کاظمی مسؤول برنامه های شمال شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن ادای سلام و ابراز خیرمقدم به اشتراک کننده ها گفت: «بدون شک، این برنامه های آموزشی و مباحثات، ما را کمک میکند تا بیشتر شناخت خلق شود و همچنان این برنامه ها ابزاری است برای تحقق دورنمای شبکه (جامعۀ استوار بر دموکراسی و حاکمیت قانون) و برای تأثیر گذاری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماع ما.» مراحل سیر تاریخی حقوق بشر از تبارز تا معیاری قرار گرفتن حقوق بشر، پیمان های بین المللی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و موادی که افغانستان به آنها ملحق گردیده است، از مباحث محوری کارگاه بود. سهراب سامانیان آموزگار شبکه در مرکز هماهنگی شمال، ضمن ابراز خرسندی از برنامه های آموزشی سیستماتیک و دوره یی در سطوح مختلف، افزود: « به گونه یی که در تاریخ بشریت ما شاهد تحول به طور نمونه از انسان عصر سنگ تا دوره های شکار، فیودالیسم، صنعت و تکنولوژی استیم، به همین گونه شاهد تحول از ۱۷۸۹ تا ۱۹۹۲ و بالاخره تا به امروز در مفهوم حقوق بشر استیم که نشانگر خواست و حرکت بشریت و انسان ها بر مبنای نیازمندی ها و زمان است.» مهدی محمدی دانشجو و یکی…

ادامه خواندنکارگاه آموزشی درولایت بلخ

افغانستان و روشنفکری

خالده خرسند گفتمانی زیرعنوان "افغانستان و روشنفکری" ازسوی شبکۀ جامعۀ مدنی وحقوق بشرزون غرب بااشتراک ۳۰ تن از نماینده گان نهاد های مدنی دردفترشبکه درشهرهرات تدویر یافت. گفتمان با بحث های عمیق و ریشه ای برای تعریف واژه های روشنفکر ,کارروشنفکری و روشنفکری آغاز شد. با تشریک مساعی همه شرکت کننده گان ,مولفه ها و شاخصه های پدیدۀ روشنفکری مشخص گردید و توافق نظر بر این بود که از تعریف ذات باورانۀ واژۀ روشنفکر پرهیز شود و تلاش براین بود که تعریف موقتی,محدود و قابل ابطال باشد؛ چرا که ارائۀ تعریف جهانشمول ,دقیق,جامع و مانع از پدیدۀ روشنفکری ممکن نیست. در پیوند با این نظر گفته شد که روشنفکری یک تعداد مولفه های ثابت دارد (عقل گرائی,نقد و انتقاد پذیری, تجددخواهی و مسؤولیت پذیری) و تعدا د ی هم مولفه های متغیر شناختگری , مبارزه و ... ولی برای انسجام بحث و گرفتن نتیجۀ بهتر، تعاریف نسبی از واژه ها و مفاهیم "روشنفکر کیست" و" کار روشنفکر چیست" ارائه شد. تعامل گفتمان، نماینده های نهاد های مدنی و دولتی را برای هر چه دقیق ترشدن و مکانیزه کردن فعالیت های شان برای کار روشنفکری کمک کرده و آگاهی جمعی را تقویت بخشید. شرکت کننده گان بحث، به عرصۀ آسیب شناسی و موانع شناسی گام گذاشتند و نبود عقل گرائی در جامعۀ افغانی، حاکمیت مطلقه، سیاسی شدن زود رس، تجربه گرا نبودن جامعه و نبود اخلاق تفکر را از جملۀ موانع و آسیب هایی دانستند که بر سر راه جریانات روشنفکری در افغانستان قرار داشته و بر پیکرۀ آن آسیب وارد کرده است. بر جسته شدن نقاط آسیب پذیری کار روشنفکری و توافق نظر بر آن، دغدغۀ کار جمعی و تلاش صادقانه را در شرکت کننده گان برای تغییر بوجود آورد و آن ها را به عنوان جماعتی اندیشه ورز به هم نزدیک ساخت . این یکی از جمله…

ادامه خواندنافغانستان و روشنفکری