پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری در کشور

به نام خداوند بخشاینده و مهربان پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری در کشور آزادی، یکی از نعمات بزرگ خداوندی و یکی از ارزشهای مهم حقوق بشریست. دموکراسی، به معنای استفاده از آزادی و انتخاب است. آزادی در انتخاب، مهمترین مؤلفۀ حقوق بشری به شمار میرود. درین روزها شهروندان مستحق به آزادی و دموکراسی در کشور عزیز ما، شاهد برآورده شدن یکی از بزرگترین آرزوهای خویش، یعنی انتخاب رهبری کشور استند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با کمال مسرت و سرفرازی، ازین روز تأریخی در کشور استقبال نموده، نکات زیر را اعلام میدارد: •  انتخابات، مشروعیت نظام را مطرح مینماید. هرنوع جعلکاری در انتخابات، مشروعیت نظام را خدشه دار ساخته و باعث درهم ریختن جریان دولت سازی و ملت شدن در افغانستان میگردد. بناءً، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از نهادهای مسؤول در زمینۀ انتخابات میطلبد تا از هر نوع جعلکاری در زمان راه اندازی انتخابات و شمارش آرا جلو گیری نمایند؛ •  تساهل، شکیبایی، احترام به حقوق بشری شهروندان و رعایت فرهنگ دموکراسی در روز انتخابات باعث میگردد تا مردم به انتخابات باورمند گردند و آن را به عنوان مهمترین عامل برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به رسمیت بشناسند؛ بناءً، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمام نامزدها، ستادهای انتخاباتی و گروههای مبلغین شان مصرانه میطلبد تا به آرای مردم احترام بگذارند و از هر نوع تشنج، که باعث تخریش ذهنیت اجتماعی میگردد، جلوگیری نمایند. اعتراض در برابر تخلف، حق هر شهروند افغانستان است؛ امّا اعتراضها نباید ثبات و امنیت اجتماعی و فردی افراد جامعه را صدمه زند؛ •  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمام ناظران ملی و بین المللی میطلبد تا دیدگاههایشان را از جریان انتخابات، از طریق رسانه های جمعی، هرچه زودتر، به شکل شفاف و به…

ادامه خواندن پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری در کشور

پیام سمپوزیم تحلیلی «رسانه ها، دسترسی به اطلاعات و انتخابات» شهر مزار شریف

به نامِ خداوندِ مهربان پیشنویس این پیام توسط گروه تدارک، در جریان کار سمپوزیم، تهیه گردیده است. این پیام، دیدگاههای ناشی از مقاله ها و نظریات پیرامون آن را انعکاس میدهد. پیام سمپوزیم تحلیلی «رسانه ها، دسترسی به اطلاعات و انتخابات» شهر مزار شریف دهم جوزای۱۳۸۸، برابر با ۳۱ می ۲۰۰۹ دسترسی به اطلاعات، یکی از موازین مهم ایجاد جامعۀ دموکراتیک به حساب می آید. دسترسی به اطلاعات، باعث ایجاد ادارۀ سالم برای خدمات اجتماعی شهروندان می گردد. حق دسترسی به اطلاعات از پیش زمینه های مهم حقوق بشری هر شهروند است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای نهادینه شدن مفاهیم و ارزشهای دموکراتیک در کشور، حق دسترسی به اطلاعات را به یکی از مؤلفه های مهم ستراتیژیک خویش مبدل نموده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پس از راه اندازی برنامه های مشورتی گسترده در سطح کشور، از جمله برنامه یی که در سال ۲۰۰۶، با اشترک ۷۶ نماینده از تمام ولایات کشور، با اشتراک متخصصین ملی و بین المللی راه اندازی گردیده بود، به این باور رسید که حق دسترسی به اطلاعات، نیازمندی مهم برای رسیدن به موازین حقوق مدنی و سیاسی است. کنفرانس ملی حق دسترسی به اطلاعات در ولایت بامیان، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با اشتراک نمایندگان جامعۀ مدنی سایر ولایات کشور، راه اندازی گردیده بود، نمایانگر آن است که شهروندان افغانستان، برای دسترسی به اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می تواند رابطۀ شهروندان با دولت را به مراتب بهبود بخشد. سمپوزیم تحلیلی امروز در زمینۀ حق دسترسی به اطلاعات، با اشتراک تحلیگران و پژوهشگران شهر مزار شریف، زمینه های مفیدی را برای راهیابی به برنامه های سالم، مهیا گردانید. این سمپوزیم، با ارایۀ مقاله های پژوهشی، نکات زیر را مورد بحث و ارزیابی قرار داده، پیشنهادهایی را مطرح نموده…

ادامه خواندن پیام سمپوزیم تحلیلی «رسانه ها، دسترسی به اطلاعات و انتخابات» شهر مزار شریف

پیام سمپوزیم تحلیلی حقوق بشردر پیوند با راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی

به نامِ خداوندِ مهربان پیام سمپوزیم تحلیلی حقوق بشردر پیوند با راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی جوزای ۱۳۸۸ ، برابر با ۲۵ می ۲۰۰۹ شهر هرات خشونت، به عنوان یک پدیدۀ ناهنجار اجتماعی، راه را برای تخطی های حقوق بشر از خانواده به جامعه هموار می سازد. خشونت خانواده گی، ضربات مدحشی را به ایجاد ساختار اجتماعی که بر بنیاد حقوق بشر متکی است، وارد می نماید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در نتیجۀ گفت و شنودهای مفیدی که با نهادهای مدنی، روشنفکران و فعالین حقوق بشر در شهرهرات داشت، تصمیم گرفت تا برنامه های مفیدی را در راستای آگاهی دهی و اطلاع رسانی در زمینۀ کاهش خشونت خانواده گی در هرات، راه اندازی نماید. سمپوزیم تحلیلی راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی در هرات، به منظور تحلیل و پژوهش پیرامون عوامل و راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی در شهر هرات دایر گردید. شرکت کننده گان این سمپوزیم، که دربرگیرندۀ دانشمندان، نماینده گان جامعۀ مدنی و نماینده گان دولت افغانستان در این شهر بود، نکات زیر را به عنوان مؤلفه های مهم کاهش خشونت های خانواده گی، برجسته کردند. •  نبود برنامه های سالم فعال سازی نقش زنان در جامعه، یکی از عوامل مهم خشونت ها در خانواده ها به حساب می آید. شرکت کننده گان این سمپوزیم به این باوراند، که دولت افغانستان در حمایت جامعۀ بین المللی، جامعۀ مدنی، سکتورهای خصوصی و سکتور سیاسی جامعه، با ایجاد گفت و شنودهای سازنده، برنامه های مفیدی را در زمینۀ فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در شهر هرات، راه اندازی نماید؛ •  از مهمترین عناصری که می تواند، در این زمینه، خشونت را کاهش بخشد، ایجاد چهارچوبه های حقوقی است. هر چند افغانستان، متعهد به قوانین حقوق بشر بین المللی در زمینۀ رفع خشونت خانواده گی می باشد؛ امّا قوانین ملی…

ادامه خواندن پیام سمپوزیم تحلیلی حقوق بشردر پیوند با راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی

خونبهای قربانیان جنگ بین المللی علیه دهشت افگنی را کی می پردازد؟!

به نام خداوند بزرگ خونبهای قربانیان جنگ بین المللی علیه دهشت افگنی را کی می پردازد؟! ۲۴ ثور ۱۳۸۸ برابر با ۱۴ می ۲۰۰۹ میلادی با وجود تلاشهای بی پایانی، که از سوی نهادهای جامعۀ مدنی ملی و بین المللی، برای کاهش قربانیان در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان صورت می گیرد، هنوزهم افراد بی گناه ملکی، اعم از کودکان، زنان و افراد مسن، قربانی مناقشات می گردند. حوادتی که درین اواخر در قریه های « شیوان»، «گرانه» و «گنج آباد» ولایت فراه اتفاق افتاد، نمونۀ روشن از این ادعاست. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با پخش اعلامیه های متعدد توجه جدی دست اندرکاران جنگ علیه دهشت افگنی را به این مسآله خواسته است. اعلامیه های شبکه، از سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، سازمان ملل متحد و دولت افغانستان مسرانه خواسته است تا در اجرای عملیاتهای نظامی، هنجارها و موازین قبول شدۀ حقوق بشرخواهانۀ بین المللی را مراعات نمایند. کنوانسیون بین المللی رعایت حقوق افراد ملکی در جریان جنگها، منعقدۀ سال ۱۹۴۹ میلادی در ژنیوا، از تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی می طلبد تا در جریان منازعات، حقوق افراد ملکی را ارجحیت داده، نگذارند تا آنها به قربانیان این حوادث مبدل گردند. امّا با تأسف باید گفت که این موازین قبول شدۀ بین المللی، که جزء جداناپذیر حقوق بین المللی عامه است و تمام دولتهای سازمان ملل متحد موظف به مراعات آن می باشد، در جریان منازعات افغانستان، مورد استفاده قرار نمیگیرند. دولتهای شامل در مبارزۀ بین المللی علیه تروریسم در افغانستان، که جزئی از جامعۀ بین المللی و اعضای سازمان ملل متحد می باشند، مکلفیت دارند تا این موازین را مراعات نموده و از قتل افراد بیگناه، به گونۀ جدی جلوگیری نمایند. از سوی دیگر، نهادهای مدنی افغانستان و سازمانهای بین المللی حقوق بشر، از مخالفین دولت افغانستان نیز به کرات…

ادامه خواندن خونبهای قربانیان جنگ بین المللی علیه دهشت افگنی را کی می پردازد؟!

شورای ولایتی ننگرهار، از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در زون شرق، تقدیر به عمل آورد

به نامِ خداوندِ مهربان شورای ولایتی ننگرهار، از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در زون شرق، تقدیر به عمل آورد به تأریخ ۳ـ ۵ ـ ۲۰۰۹، شورای ولایتی ننگرهار، از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تقدیر به عمل آورد. تقدیرنامۀ شورای ولایتی ننگرهار، در محفلی که از سوی مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان، راه اندازی شده بود، توسط الحاج فضل رحیم عبدالرحمیزی، برای داکتر نعمت الله همدرد، هم آهنگ کنندۀ برنامه های زون شرق شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، تقدیم گردید. در این محفل، تعداد زیادی از نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی، فعالین حقوق بشر، نمایندگان ادارات دولتی و وکیلان گذر اشتراک کرده بودند. در بخشی از این محفل، الحاج عبدالرحیمزی، نمایندۀ شورای ولایتی ننگرهار، گفت: «من، تا کنون در سه کارگاه آموزشی، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، راه اندازی شده بود، اشتراک کرده ام، که بسیار آموزنده و واقعاً عالی بود؛ امّا از طریق تلویزیون ننگرهار و رادیوی های مختلف، از کارکردهای شبکه و از فعالیتهایی که توسط داکتر نعمت الله (همدرد) اجراء شده، من و دیگر همکارانم در شورای ولایتی، بسیار شنیده ایم. لذا تصمیم گرفتیم، این تقدیرنامه را برای داکتر صاحب نعمت الله همدرد، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکه در زون شرق، در محضر شما دوستان، تقدیم نماییم و بدینسان حمایت خویش را از برنامه های بسیار مفید و سازندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اعلام کنیم. ضمیمۀ این تقدیرنامه، مکتوب رسمی شورای ولایتی ننگرهار نیز تهیه گردیده، که یک نقل آن را به مقام ولایت ننگرهار و نقل دیگر آن را به ادارۀ ارگانهای محل دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارسال کرده ایم. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تا کنون کارهای شایسته یی را انجام داده، که قابل قدردانیست و از دربار خداوند بزرگ، برای مسؤولین این نهاد،…

ادامه خواندن شورای ولایتی ننگرهار، از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در زون شرق، تقدیر به عمل آورد

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون تصویب و توشیح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع

بسم الله الرحمن الرحیم اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون تصویب و توشیح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع درین اواخر شورای ملی افغانستان، قانون جدیدی را زیر نام احوال شخصیۀ اهل تشیع، به تصویب رسانید، که توسط جلالتمآب حامد کرزی، رییس جمهور کشور، توشیح گردیده است. طرح، تصویب و توشیح این قانون، باعث واکنشهای گستردۀ ملی و بین المللی گردیده است. تصویب این قانون، در شرایطی صورت گرفته است که جمع کثیری از نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، روشنفکران و متنفذین کشور، تشویش جدی شان را پیرامون عواقب ناهنجار تطبیق این قانون ابراز داشته اند. تصویب و توشیح این قانون، با ارزشهای دین مبین اسلام و اصول قبول شدۀ حقوق بشر، که هردو احترام عمیقی به حقوق و جایگاه شامخ زنان و مادران می گذارند، در مخالفت قرار دارد؛ تصویب و توشیح این سند، ضربۀ دیگریست بر پیکرۀ ناتوان حاکمیت قانون در افغانستان؛ زیرا حاکمیت قانون، بر اصول واقع نگری های اجتماعی، ارجحیت ارزشهای انسانی، ارجحیت ارادۀ همگانی، استمرار اصلاحی و احترام به موازین قانون اساسی استوار است؛ تصویب و توشیح این قانون، خلاف تعهدات بین المللی دولت افغانستان به قوانین حقوق بشر بین المللی، از جمله خلاف کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی مبارزه علیه هرنوع تبعیض در برابر زنان می باشد. این در حالیست که حکومت افغانستان گزارش دوره یی خویش از وضعیت حقوق بشر را به سازمان ملل متحد سپرده و در آن یکیار دیگر بر تعهداتش به حقوق بشر بین المللی تأکید نموده است؛ تصویب این قانون ضربۀ شدیدی بر نقش پارلمان افغانستان خواهد زد؛ زیرا تأیید و تصویب قوانین بر اساس معیارهای ایدیالوژیک و فرقه یی، توانایی، ظرفیت و مؤثریت پارلمان را جداً زبر سؤال می برد؛ تصویب و توشیح این قانون بر نقش فعال زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیر…

ادامه خواندن اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون تصویب و توشیح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع

خانم وژمه فروغ به بهترین جایزۀ حکومت ایالات متحدۀ امریکا در جمع هشت زن شجاع جهان نایل آمد

خانم وژمه فروغ، همکار شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و یکی از مدافعین و فعالین حقوق زنان در افغانستان، به بهترین جایزۀ وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، به عنوان «زن شجاع» نایل آمد. این جایزه، که برای هشت زن شجاع و برجستۀ جهان داده شد، تشویق و ترغیب زنان مدافع حقوق بشر عنوان شده است. در مراسمی که به همین مناسبت، به تأریخ سیزدهم مارچ، در شهر واشنگتن، پایتخت ایالات متحدۀ امریکا راه اندازی گردیده بود، خانم میشل اوباما، بانوی نخست ایالات متحدۀ امریکا، پیرامون اهمیت این جوایز سخنرانی نموده، آن را یکی از بهترین نمونه های تعهد و قدردانی دولت امریکا از ارزشهای حقوق بشر معرفی نمود. درین محفل، خانم هیلری کلینتن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا نیز شرکت کرده بود. وی، بر نقش امریکا، به ویژه بر نقش حکومت جدید باراک اوباما، در رعایت و احترام به حقوق زنان، سخنرانی کرد. درین محفل، خانم وژمه فروغ، در کنار هفت زن شجاع جهان، به دریافت افتخارات گسترده یی نایل آمد. همچنان، خانم وژمه فروغ، با برخی از شخصیتهای برجستۀ سیاسی و اجتماعی امریکا نشستهایی داشته و در روشن سازی معضلات پیشروی زنان افغان به آنها معلومات ارایه نموده است. خانم فروغ مدیر برنامه های نهادی به نام حقوق جهانی (Global Rights) در افغانستان است، که در زمینه های تعمیم و ترویج فرهنگ قانون در کشور فعالیتهای گسترده یی دارد. این نهاد، از اوان تأسیس شبکه، نهاد همکار شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بوده و برنامه های مشترکی را راه اندازی نموده است. همین اکنون شبکه همراه با گلوبل رایتس، برنامۀ آموزش آموزگاران حقوق بشری را برای حمایتهای حقوقی، راه اندازی نموده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این موفقیت بزرگ خانم وژمه فروغ را به ایشان تبریک و تهنیت گفته و موفقیتهای بیشتری برای سازمان فعال شان آرزو می…

ادامه خواندن خانم وژمه فروغ به بهترین جایزۀ حکومت ایالات متحدۀ امریکا در جمع هشت زن شجاع جهان نایل آمد

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون گزارش کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشر در افغانستان

به نامِ خداوندِ مهربان اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون گزارش کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشر در افغانستان یازدهم مارچ سال ۲۰۰۹ کابل ـ افغانستان به تأریخ پنجم مارچ سال جاری، خانم نافی پیلی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد. درین گزارش از وضعیت ناهنجار حقوق بشر در سطح کشور انتقاد های گسترده یی صورت گرفته است. گزارش، حکومت افغانستان را به تعهد بیشتر به موازین حقوق بشر فراخوانده است و از نیروهای بین المللی، برای تخطی از حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه انتقاد کرده است. گزارش گفته است، که قتل افراد ملکی در جریان جنگها، باعث فاصله گیری جامعۀ افغانی از جامعۀ بین المللی گردیده و جریان تغییرات مثبت دموکراتیک را در جامعۀ افغانستان صدمه می زند. گزارش، که در نتیجۀ تحلیلهای سازمان ملل متحد در افغانستان تهیه گردیده است، جنگهای دوامدار و ناتوانیهای دولت برای تأمین حقوق بشری را از دلایل نارساییهای گستردۀ حقوق بشر در افغانستان می داند. گزارش می افزاید: باوجود ضمانتهای حقوقی، که در قانون اساسی افغانستان داده شده است، دولت افغانستان نتوانسته است حقوق زنان را بهبود بخشد. گزارش، از بالاگیری خشونت علیه زنان، تجاوز بر زنان و کودکان و نبود همسانیهای اتنیکی انتقاد کرده است. گزارش، بالا بودن سطح بلند فساد اداری و سایر انواع جنایات سازمان یافته، ضعف اجرایی و تخصصی سیستم عدالت در افغانستان و بیکاری و فقر را ضعف پایه های تعمیم حقوق بشر در کشور خوانده است. درین گزارش، از محدویتها در برابر آزادی بیان، ابراز تشویش گردیده و از این که جنایتکارن جنگی و مجرمین َحقوق بشر، به عدالت کشانیده نشده اند، انتقاد کرده است. گزارش، هرچند…

ادامه خواندن اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون گزارش کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشر در افغانستان

دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور برای مرورِ گسترده و دوره یی

به نامِ خداوندِ بزرگ   دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور برای مرورِ گسترده و دوره یی UPR) Universal Periodic Review) از وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان به سازمانِ مللِ متحد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از اگستِ سالِ ۲۰۰۴ بدینسو، در زمینه های هم آهنگی، ظرفیت پروریِ نهادهای مدنی و تأثیرگذاری بر قوانین، از دیدگاه هنجارهای قبول شدۀ حقوقِ بین المللی، با نهادهای دولتی و اجتماعی، همکاری داشته است. شبکه، در راستای تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر، رعایتِ اصولِ دموکراسی، تقویتِ حاکمیتِ قانون و ایجادِ جامعۀ مدنی کارا فعالیت نموده و زمینه های گفتمانهای سازنده را در کابل و بیست ولایتِ کشور، از طریقِ دفاترِ ساحه ییِ خویش، مساعد ساخته است. شبکه، از اوانِ فعالیتِ خویش بدینسو، وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور را از دیدگاههای پژوهشی، تحلیلی و اجرایی، موردِ مطالعه قرار داده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نشستی را در شهرِ کابل، با اشتراکِ ۳۰ نهادِ حقوقِ بشری، پیرامونِ گزارشِ دوره ییِ افغانستان به سازمانِ مللِ متحد، دایر نموده و گفت و شنودِ جدیِ را در موردِ وضعیتِ حقوقِ بشر راه اندازی کرد؛ سپس مراکزِ هم آهنگیِ شبکه در زونها و دفاترِ ساحه یی شبکه درولایتهای بلخ، هرات و ننگرهار، جلسات و گفتگوهایی را با نهادهای مدنی پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر به راه انداخت، که اینک فشردۀ نتایجِِ این نشستهای مشورتی، به جلالتمآب داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیرِ امورِ خارجۀ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان و رییسِ کمیتۀ رهبریِ گزارشِ دوره یی پیرامونِ حقوقِ بشر، پیشکش می گردد. در این یادداشت، بر نقشِ جامعۀ مدنی و دولتِ افغانستان بر وضعیتِ حقوقِ بشر، بیشتر تأکید شده است و تحلیلی پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان ارایه گردیده است. وضعیتِ جامعۀ مدنی در افغانستان برمبنای قوانینِ نافذۀ کشور، در اصول، برای تأسیسِ نهادهای جامعۀ مدنی در افغانستان، زمینه…

ادامه خواندن دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور برای مرورِ گسترده و دوره یی

هشتم مارچ، روز همبستگی زنان جهان، فرخنده باد!

هشتم مارچ مصادف است با روز بین المللی همبستگی زنان جهان. درین روز، جامعۀ جهانی، به گونۀ ویژه یی، توجه دست اندرکاران ستراتیژیهای جهانی را به نقش زنان در اجتماعات مختلف جهانی جلب می دارد. این نقش در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بحث است. چنین تصور می شود که قرن بیست و یکم نیز، مانند گذشته های دور و نزدیک، دوران دشواری برای زنان، در نقاط مختلف جهان، خواهد بود. جهان امروز نیز، در برابر همسانی شهروندان خویش، با چالشهای مهمی مواجه خواهد بود. در اینجا، به این چالشهای مهم، نظر کوتاهی می افگنیم: بینادگرایی: سوگمندانه باید گفت که جهان امروز نیز با این پدیدۀ شوم درگیر است. بنیادگرایی، از دایرۀ ایدیالوژیها پا فراتر گذاشته و عرصه های دیگر اجتماعی و اقتصادی را نیز صدمه زده است. زنان از قربانیهای اصلی بنیادگرایی شمرده می شوند. قرائتهای ناسالم از دین و گونه های بینادگرایانۀ تفسیر و قرائت از آن، زنان را در محدوده های ناسالم اجتماعی قرار داده است. کمبود ستراتیژیهای همسانی جنسیتی: جهان امروز از نبود برنامه های سالم برای ایجاد فضای همسانیهای جنسیتی رنج می برد. این دشواری حتا در کشورهای پیشرفتۀ دنیا مشهود است. نبود این ستراتیژیها باعث گردیده است که زنان در حاشیه قرار گیرند و جهان، بزرگترین منبع انسانی خویش را در حالت منفعل قرار دهد. نبود برنامه های هماهنگی برای فعال سازی نقش زنان در جهان روبه انکشاف: سدۀ بیست، دوران تلاشهای گستردۀ جامعۀ بین المللی در تحت رهبری ملل متحد در زمینۀ هماهنگی جهان برای فعالسازی نقش زنان در جهان رو به انکشاف بود؛ امّا تصور می شود که ارادۀ سیاسی گسترده برای هماهنگی جهانی در فعالسازی نقش زنان وجود ندارد. نبود این هماهنگی مهم میان جهان رو به انکشاف و جهان انکشاف یافته، باعث گردیده است که بیشتر ۵۰ در صد زنان در قاره های آسیا و…

ادامه خواندن هشتم مارچ، روز همبستگی زنان جهان، فرخنده باد!