مدني ټولنه او د بشري
حقونو شبکه

تمویل کننده گان

روش تأمین بودیجه

مدیریت ارشد شبکه به طور خاص مسئول:

  • هماهنگی فعالیت ها و فراهم آوری کمک های مالی است،
  • حمایت و پشتیبان گیری از تلاش ها برای جمع آوری کمک های مالی،
  • تحقیقات در باره تمویل کنندگان
  • تماس با و ارتباط گرفتن با تمویل کنندگان،
  • اطمینان از ارزشال گزارش های پروژه در موقع آن به اهدا کنندگان
  • استفاده فعالانه از فرصت ها برای تامین بودجه برای همه پروژه های فعال،
    • کمک به بخش ها برای تهیه پیشهادها (شامل ارائه دستور العمل ها برای نوشتن پیشنهاد، کمک در محاسبه بودجه، اطمینان از مناسب بودن قالب برای تمویل کننده بالقوه و ویرایش آن. 

منابع مالی

منابع تأمین بودجه را می توان در داخل کشور و همچنین در خارج از کشور یافت کرد. تأمین منابع مالی از سازمان های محلی مزایای بسیاری دارد. این مراحل معمولاً آسانتر است. و اهدا کنندگان بین المللی می خواهند بدانند که ابتدا منابع محلی محاکمه شده‌اند. هنگام درخواست بودجه از خارج، ثبت ملی سازمان های غیر دولتی و تصویب رسمی پروژه توسط دولت شما اغلب ضروری است.

دریافتن نیازهای تمویل کننده

یکی از مهم ترین نیازهای تمویل کنندگان گزارش کافی و منظم است. تهیه سوابق جامعه از الزام های کزارش دهی به تمویل کنندگان به عهده بخش پروگرام و امور مالی است. این سوابق باید منعکس کننده مسئولیت گزارش دهی باشد و تاریخ انجام گزارش ها باشد.

حریم خصوصی تمویل کننده

شبکه به حریم خصوصی تمویل کنندگان احترام می گذارد. شبکه نباید اسامی و معلومات تماس تمویل کنندگان خود را بفروشد یا در دسترس قرار دهد، به جز در مواردی که قانون مستلزم به افشای آن کند.
شبکه نباید به نمایندگی از سازمان های دیگر نامه یا پیامی بفرستد.

شبکه باید خط مشی راز دارانه واضح، برجسته و به راحتی در دست‌رس داشته باشد که چه اطلاعاتی را در صورت امکان در باره آن ها جمع آوری می کند و چگونه از این اطلاعات استفاده می شود و چه روش های کنترول داخلی شبکه برای حفاظت از اطلاعات شخصی در نظر گرفته شده است.