مرکزی دفتر

کابل

  • خانه شماره ۳۰ ، کوچه۱۲، کارته-۳ ، کابل - افغانستان
  • info@cshrn.af
  • ۰۰۹۳۷۹۵۴۰۲۷۰۷

دفاتر ولایتی

بدخشان

۱

هرات

۲

بلخ

۳

نیمروز

۴

نورستان

۵

۶

غور

۷

ننگرهار

۸

لغمان

۹

بامیان

۱۰

کاپیسا

غور

۶

ننگرهار

۷

لغمان

۸

بامیان

۹

کاپیسا

۱۰

6

غور

7

ننگرهار

8

لغمان

9

بامیان

10

کاپیسا