مدني ټولنه او بشري
حقونو شبکه

عدالت غوښتنه

په افغانستان کې د بشري حقونو د معیارونو او قانون د حاکمیت عملي کیدو ډاډ ترلاسه کولو لپاره پر سیاستوالو د نفوذ اعمال.

د افغانستان داساسي قانون او نړیوالو بشري حقونو او معیارونو پر بنسټ د مثبت چاپیریال رامینځته کول.

شبکه له غړو سازمانونو سره په همغږۍ او د هغوۍ په استازیتوب او د ذینفعو سازمانونو په مشارکت عدالت غوښتنه کوي. شبکه د ولسي جرګې غړو، دولتي چارواکو او نورو ذینفعو بنسټونو ترمینځ د کارنده بحث او دیالوګ په جوړولو سره هڅه کوي څو د افغانستان قوانین د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره برابر وي.

 • عدالت ته د ښځومحدود لاسرسی
 • د دولت وسله والو مخالفینو سره جوړجاړی
 • بیوزلي
 • د امنیت نشتون
 • په سیاسي برخه کې د ښځو کم حضور

شبکه د عدالت غوښتنې ستراتیژۍ د پیاوړي کولو لپاره لاندې مراحل عملي کوي:

 • د عدالت غوښتنې د مسایلو پیژندل تجزیه او څیړل
 • د ذینفو پیژندل تجزیه او څیړل
 • د تحقق وړ هدف تدوین
 • د عدالت غوښتنې د اصلي موخو پراختیا
 •  د تګلارو، تکتیکونو، پیغامونو او مطالبو پیاوړتیا
 • د عمل پروګرام جوړول
 • د طرحې عملي کولو، څارنه او ارزونه
 • خبری کول او اوریدل
 • نیمه مسلکي مصاحبه
 • د کار په برخه کې ستاسو تر ټولو عمده ستونزه څه ده؟
 • ځینېعامې ناروغۍ(د روغتیایی کار په صورت کې)، ښونځي ته د نع مراجعه کولو دلایل، (ښوونکي) ، او داسې نور؟
 • تر ټولو عمده فشار چې خلک ورسره مخامخ دي کوم دي؟
 • کوم ساده اقدامات کولی شي د اوضاع د ښه کیدو لپاره ترسره شي؟ او داسې نور.

  متمرکزې ډلې

     • فشارهای اصلی که افراد جامعه با آن روبرو هستند چیست؟
     • چه اقدامات ساده ای می تواند برای بهبود اوضاع انجام شود؟
     • اگر می توانستید در این جامعه یک چیز را تغییر دهید ، چه می شود؟ چرا؟
 • څه ډول پریکړه کوۍ چې څه باید شامل شي او څه باید خارج شي.
 • په څه باید ټینګار وشي او کومې ډیرې مهمې برخې دي؟
 • تر ټولو مهمه برخې کومې وې؟
 • استازيتوب څومره ستونزمن کار دی؟
 • د اختلاف وړ ځایونه کوم وو؟
 • د ټولنې د اړتیاو په اړه څه ویلی شئ، او څه لومړیتوب لري؟
 • خلکو ته د هغوۍ د قانوني حقونو په اړه د اطلاع ورکول
 • د پریکړې نیونې په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنې د مشارکت پیاوړتیا
 • وړیا حقوقي مرستو او بنسټیزو ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی
 • د مهارتونو د ودې لپاره د فرصتونو رامینځته کول
 • له اجتماعاتو سره مرسته کول او هغو کسانو ته د لازمو اطلاعاتو ورکول چې د ژوندانه غوره ستندردونو ته لاسرسی لري.
 • روغتیايي ستندردونو ته د لاسرسي او د هغې ساتنې په برخه کې د خلکو هڅونه.
 • د ملي او مذهبي ارزښتونو خلاف د دودونو او رواجونو په اړه پوهاوی ورکول، او د دغو ستونزو لمنځه وړو لپاره د افغانستان د اساسي قانون د ګټو په اړه پوهاوی ورکول.
 • د بې عدالتۍ او تبعیض په اړه د مدني بنسټونو د فعالیتونو همغږی کول.
 • د عادلانه عامه پالیسۍ د تغییرپه اړه د پراخو فعالیتونو پیلول.
 • له داسې سازمانونو او اشخاصو سره اړیکه نیول چې د عدالت پر بنسټ د منظم او امن چاپیریال په رامینځته کولو کې اغیزمن وي.