دا رساله د کرکې خپرولو د پیژندنې او د هغې په وړاندې د اغیزمنې مبارزې او همداراز د بیان د آزادۍ د خوندیتوب منبع ده او هغو ستونزو ته پاملرنه کوي چې کرکه خپرول ېې د پراخ او دموکراتیک مشارکت او د بشري حقونو په قواعدو کې رامینځته کوي. دا رساله د بشري حقونو د اصولو پربنسټ لیکل شوې ده؛ د بیان د آزادۍ، د انسانانو ترمینځ برابري، د تبعیض، تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستو نشتون چې د یوې کثرت پالې او متنوع او تساهل لرونکې ټولنې پیاوړتیا لپاره مهم دی چې د هغې په شتون کې د ټولنې ټول وګړي د خپلو بشري حقونو څخه برخمن کیږي.

مصاحبه های بیشتر: