مدني ټولنه او د بشري
حقونو شبکه

د ښځو او سولې مقالې

«باید د ناورین مخه ونیول شي»
ځینې ښاریان د سولې خبرو له پایلې څخه د اندېښنې په څرګندولو سره وايي، که طالبانو څخه سمه او کره ژمنه وانه‌خیستل شي، امکان شته چې هېوادوال په ځانګړې توګه…